Recent Articles

Từ Phê bình Giáo khoa (Lansonism) nghĩ về việc giảng dạy văn học ở nhà trường Việt Nam

Bài viết sẽ giới thiệu những nét chính về Phê bình Giáo khoa (khái niệm, quan niệm, phương pháp, đặc điểm) và thử đưa ra một vài suy nghĩ về tình hình giảng dạy văn học ở nhà trường Việt Nam hiện nay (chương trình, sách giáo khoa, khung phương pháp, vị thế người thầy…).

Nguyễn Đổng Chi với lịch sử văn học Việt Nam

Đã gần 70 năm trôi qua, nhưng tinh thần cơ bản về phương pháp luận, những đóng góp khoa học cơ bản về nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam trong Việt Nam cổ văn học sử của GS Nguyễn Đổng Chi dường như vẫn giữ nguyên giá trị ứng dụng thực tiễn. Con đường ấy đã trở thành linh hồn cho cả bộ sách lớn Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam của nhóm tác giả Văn sử địa hình thành giữa cuối những năm năm mươi, đầu những năm sáu mươi của thế kỷ XX, mà cho đến nay, mặc dù cũng đã có một vài dự án về lịch sử văn học Việt Nam được đặt ra, hoặc đã được in như Lịch sử văn học Việt Nam (Tập I)(86) năm 1980 của Ủy ban Khoa học xã hội chẳng hạn, hoặc hai bộ giáo trình lịch sử văn học Việt Nam của Trường đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng cũng chưa công trình nào có thêm nhiều phát hiện mới mẻ đáng nói,

Người trí thức dấn thân và tầm vóc của một công trình nghiên cứu khoa học

70 năm là một thử thách thật sự của thời gian, nhất là với một công trình khoa học mang tính dẫn luận như Văn học khái luận. Một tác phẩm nghệ thuật tầm vóc, một “danh văn” (theo cách dùng của chính Đặng Thai Mai trong Văn học khái luận), dù gắn rất chặt với một thời đại, một tình thế xã hội nhất định thì vẫn luôn tìm được tiếng nói của mình ở những thời đại sau đó. Tình hình có khác với những công trình khoa học – những công trình mà định mệnh của nó là cung cấp những tiền đề để những thế hệ mai hậu vượt qua. Dầu thế, một cách khách quan, giữa bao nhiêu những dòng chảy lí thuyết đang được dẫn nhập và giới thiệu trong hoạt động nghiên cứu và phê bình đương đại, Văn học khái luận của Đặng Thai Mai vẫn giữ nguyên vị thế của một điển phạm học thuật.