Recent Articles

Dấu ấn phương Tây trong văn học sử miền Nam 1954 – 1975

Các tác giả miền Nam thời kỳ này mặc dù vẫn thừa nhận, vẫn kết hợp sử dụng phương pháp luận xã hội học, song họ không đặt nó trở thành phương pháp luận chủ đạo, chính yếu, chi phối toàn bộ công trình văn học sử của mình. Việc viết lịch sử văn học của họ, về mặt quan niệm là sự kết hợp của nhiều phương pháp khác nhau nhưng chủ yếu là các phương pháp nghiên cứu khoa học của phương Tây mà rõ nét nhất là của Pháp

Mã huyền thoại của các văn bản truyện kể

Khác với huyền thoại, các văn bản ghi lại “biến cố”, ghi lại những sự kiện không nên xẩy ra, ghi lại việc xoá bỏ trật tự, chứ không phải bản thân trật tự, được hình thành ở cực đối lập. Sử kí, sử biên niên là những văn bản như thế. Do sự tác động của những biến thiên lịch sử, ý thức huyền thoại bị tan rã, sự tan rã này hình thành như là sự thâm nhập của trần thuật phi huyền thoại vào huyền thoại. Thời gian tuần hoàn được thay bằng thời gian tuyến tính, còn bản thân huyền thoại thì hiện ra như là sự trần thuật về những chuyện thái quá, những sự kiện đơn nhất, lạ đời, dị thường, nghĩa là, nó không còn là huyền thoại nữa.

Trần thuật học như là khoa học phân tích diễn ngôn trần thuật (phần 4)

Mẹo thuật và huyền thoại là những khái niệm loại trừ nhau. Nguyên tắc “đồng thuận của huyền thoại không đòi hỏi những chuyện ai cũng đều rõ phải có bất kì một thứ mẹo thuật gì. Khi trình bày về huyền thoại nguyên thủy, sở dĩ vẫn phải bàn về mẹo thuật, chỉ bởi vì chúng tôi vẫn phải vận dụng kinh nghiệm trần thuật hiện đại đối văn bản tiền trần thuật.