Recent Articles

Từ “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” đến lý thuyết hệ hình

Thuật ngữ hệ hình được Kuhn sử dụng với hai cách hiểu chính: một mặt nó biểu hiện toàn bộ tập hợp những tín niệm, những giá trị được thừa nhận và những kỹ thuật có chung của mọi thành viên thuộc cộng đồng khoa học; mặt khác nó biểu thị một yếu tố riêng biệt của tập hợp ấy với tư cách là giải pháp cho những “bài toán đố”,

Kí hiệu học văn học

Chúng tôi xin bắt đầu với những phương thức tu từ. Mọi người đều biết định nghĩa cổ điển của ẩn dụ – một phép chuyển nghĩa dựa trên nguyên tắc tương tự, hoán dụ – phép chuyển nghĩa dựa trên nguyên tắc kế cận, ( và các tác giả của các sách hướng dẫn cổ điển hầu như chưa kịp định nghĩa hoán dụ, đã vội vàng phân biệt nó bằng cách liệt kê các biến thể khác nhau của nó : cái chứa đựng và nội dung, nguyên nhân và kết quả, kẻ hành động và bản thân hành động, hiện tượng và vị trí của nó trong thời gian hay không gian, vv), phép cải dung – phép chuyển nghia mà cơ sở của nó là mối quan hệ giữa bộ phận và toàn thể, hoặc chi và loài.

Vấn đề loại hình văn bản

Người nghe không nắm được hệ thống phân loại của tác giả và cố gắng tìm hiểu văn bản trong phạm vi loại hình của nó. Nhưng theo hệ thống thử và sai số, anh ta biết chắc áach đọc văn bản của mình là thiếu cơ sở và tìm cách chiếm lĩnh hệ thống của tác giả.