Recent Articles

Chủ nghĩa Marx – phân tâm của Herbert Marcuse

Dự án kết hợp phân tâm học với chủ nghĩa Marx đã được thực hiện bởi các nhà phân tâm học hậu Sigmund Freud. Bắt đầu từ Wilhelm Reich (1897-1957) qua công trình Chủ nghĩa duy vật biện chứng và phân tâm học (1929), sau đó được Erich Fromm, Herbert Marcuse… kế thừa, triển khai trong nhiều công trình gây tiếng vang lớn.

Lý thuyết truyện kể của Y.M.Lotman

Khác với nhiều học giả Y.M. Lotman không xem kí hiệu học văn hoá là một phân môn của kí hiệu học, trong đó, văn hoá là đối tượng nghiên cứu, còn kí hiệu học là phương pháp tiếp cận đối tượng.

Lịch sử tiếp nhận các tác phẩm văn học

Việc nhận xét các tác phẩm văn học từ quan điểm của các tư tưởng tôn giáo, xã hội, luân lý v.v. có thể được nhấn mạnh trong chuẩn mực văn học đến mức làm cho chức năng thẩm mỹ của tác phẩm chỉ còn có thể được cảm nhận một cách sinh động ở chỗ mà nó được ủng hộ bởi một sự định hướng tư tưởng thống nhất (chúng ta nhớ lại quan điểm tôn giáo trong văn học trung cổ).