Recent Articles

Phương thức tồn tại của tác phẩm văn học

Đặc trưng này của tác phẩm văn học không chỉ thể hiện ở những cuốn tiểu thuyết kiểu hiện thực- tự nhiên, mà ở cả những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng- phi lí. Ở những tác phẩm văn học này, thế giới văn bản dựa vào chính nó, không cần đến một tình huống hiện thực bên ngoài. (Chúng tôi nghĩ đến tác phẩm Gulliver của Swift, Nước Mỹ của Franz Kafka, Ngài G.A ở X của Déry Tibor…). Bằng con đường ngôn ngữ, nhà văn sáng tạo những mối liên hệ sự kiện bên trong văn bản để trên cơ sở đó người đọc mang đến một thế giới tưởng tượng.

Cái chết của tác giả

Sự xa rời Tác giả (mà theo Brecht ở đây có thể nói về một sự “loại bỏ” thật sự, Tác giả thu mình lại, giống như một bức tượng nhỏ trong “vở kịch” văn chương) không chỉ là một sự kiện lịch sử hay một hành động viết. Sự xa rời ấy còn làm biến đổi một cách triệt để văn bản hiện đại (hay – cũng giống như khi nói rằng từ nay văn bản được sáng tạo và được đọc theo cách tác giả bị vắng mặt trên mọi cấp độ của nó). Trước hết, thời đại đã đổi thay.Đối với những ai tin vào Tác giả, thì tác giả bao giờ cũng được quan niệm như là cái quá khứ của cuốn sách của ông ta: cuốn sách và tác giả được sắp xếp trên cùng một đường thẳng, được phân bố như cái đứng trước và cái đứng sau.

Các lý thuyết về sự chơi/sự chơi tự do

Lý thuyết chính trị về sự chơi có lẽ thể hiện rõ nét nhất ở Bakhtin, với những tư tưởng về văn bản và sự tưởng tượng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Marx và Nietzsche. Tương tự Nietzsche, Bakhtin cho rằng sự chơi có thể phá vỡ những hình thức bền vững của ý thức và hành vi xã hội. Bằng việc chơi với những tư tưởng được đặc quyền, tưởng tượng và đứng về phía đối lập với chúng, nhà tư tưởng có thể biến một trò chơi “nếu như” thành những phương tiện trực tiếp tạo ra sự thay đổi xã hội. Song Bakhtin không phải chỉ là một nhà siêu hình (hay là một nhà siêu ngôn ngữ học, như ông thích gọi mình hơn), mà là một người theo chủ nghĩa xét lại về xã hội và ông quan tâm đến cách mà trò chơi tác động đến xã hội theo một nghĩa mang tính giả thuyết nhiều hơn