Recent Articles

Chống diễn giải

“Chống diễn giải” [Against Interpretation] là một trong những tiểu luận quan trọng nhất của Susan Sontag [1933-2004], nữ nhà văn, nhà phê bình nghệ thuật kiêm nhà hoạt động chính trị nổi tiếng người Mỹ. Với luận văn này, Susan Sontag đã đề nghị một cách tiếp cận nghệ thuật mới, mà nói như chính lời của bà, đó là “sự báo thù của tri thức đối với nghệ thuật” (“the intellect’s revenge upon art.”), thay thế cho cách tiếp cận duy cảm, mặc nhiên chấp nhận quyền năng siêu nghiệm của nghệ thuật. Luận văn của Susan Sontag là một chỉ dẫn quan trọng đối với việc tìm hiểu các thực hành nghệ thuật đương đại

Khoa văn học tiền hiện đại

Những năm cuối thế kỷ XIX, ngày càng có nhiều người ủng hộ quan điểm thực chứng, nhưng cũng ngày càng có nhiều người phê phán. Trong mắt nhiều người, sự phát triển của khoa học tự nhiên và kỹ thuật không chỉ có nghĩa đó là sự thống trị của trí tuệ con người trên cả tự nhiên, mà nó còn là bộ phận hữu cơ của đời sống. Trong khoa học văn học, cái hệ thống chống lại thực chứng là Lịch sử tinh thần Đức, xuất hiện vào hai thập niên cuối của thế kỷ XIX và trở thành một trong những trào lưu tinh thần quyết định đầu thế kỷ XX.

Huyền thoại và giải huyền thoại trong tư tưởng Roland Barthes

Nét đặc trưng khu biệt nhất của chủ nghĩa hiện đại, theo Barthes, chính là sự hoà lẫn vào nhau cùng trong một vũ trụ văn học của hai thế lực trước đây là tách rời nhau: văn chương thuần tuý và tính chất phê phán. Điều này được thể hiện rất rõ trong tác phẩm của Proust, Joyce, Musil. Chúng ta không nên hiểu lầm Barthes đề cao các nhà văn cấp tiến (avant-garde) của Pháp. Thái độ của ông ngược lại chính là bóc trần huyền thoại về sự giải phóng văn học do các nhà văn này luôn nhấn mạnh, bởi vì, theo Barthes, vị trí của nhà văn là một vị trí hàm hồ và bấp bênh