Recent Articles

Nhà văn và người viết

Lời nói không phải là công cụ, không phải là phương tiện của một cái gì khác; chúng ta ngày càng thấy rõ, rằng đó chỉ là một cấu trúc, nhưng chỉ mình nhà văn (theo định nghĩa) đánh mất cấu trúc của riêng mình và cấu trúc của thế giới trong cấu trúc của lời nói.

Lý luận văn học như là siêu khoa học

Trong lý luận văn học, việc chúng ta nâng lên mức độ lôgíc chung nhất, đưa vào lĩnh vực nghiên cứu trừu tượng nhất các hiện tượng văn học không có nghĩa là nghiên cứu lý luận văn học quay lưng lại với các hiện tượng cụ thể đã mở ra của văn học sử và phê bình văn học. Cái riêng của lý luận văn học cũng giữ lại những điều cơ bản cụ thể, những đặc điểm riêng biệt của nghiên cứu lịch sử văn học.

Kí hiệu học văn hóa và khái niệm văn bản

Vấn đề giao tiếp giữa văn bản với siêu văn bản sẽ là trường hợp đặc biệt. Một mặt, văn bản cá biệt này nọ trong quan hệ với ngữ cảnh văn hoá có thể giữ vai trò của một cơ chế miêu tả, mặt khác, đến lượt mình, nó có thể gia nhập vào các quan hệ giải mã và kiến tạo cấu trúc cùng với một số tổ chức siêu ngôn ngữ.