Recent Articles

Di sản của Bakhtin và những vấn đề cấp bách của ký hiệu học

Các cơ chế ký hiệu học – đó tuyệt nhiên không chỉ là các phương tiện thông báo dùng để truyền đi chính xác văn bản, mà còn là các cơ chế của ý thức sáng tạo. Ý thức sáng tạo đòi hỏi một cấu trúc hoàn toàn khác.

Lý thuyết văn chương đương đại (phần cuối)

Khu vực rộng lớn thứ ba, tác động đến toàn bộ sự cấu thành ý nghĩa là ngôn ngữ.

Lý thuyết văn chương đương đại (phần 2)

Hậu cấu trúc luận đã tiếp tục khai triển ý niệm về cái bề mặt như là sự biến đổi, cải hóa của những uy lực ẩn giấu, nhưng lại bác bỏ cảm quan của chủ nghĩa cấu trúc về những quy luật phi thời gian chi phối những sự biến đổi, cải hóa và nhắm đến một thứ hiện thực nào đó ổn định nằm bên dưới và thống trị cái biến thiên liên tục