Recent Articles

Lý thuyết văn chương đương đại (phần 1)

Người ta thường nghĩ quá trình của ý nghĩa trong văn học rất sáng rõ: nhà văn viết sách, với những ý tưởng mà họ muốn nói lên; họ nói theo những cách sao cho thật mạnh mẽ, lay động và thuyết phục; độc giả đọc cuốn sách, tuỳ thuộc vào năng lực và trình độ của mình cũng như sự thành công của tác giả, lĩnh nhận thông điệp

Khái niệm ngôn ngữ của nghệ thuật ngôn từ

Chỉ cần hình dung có một cơ cấu nào đó được kiến tạo theo kiểu tương tự như thế để chuyển tải thông tin khoa học cũng đủ để hiểu rằng, việc khám phá bản chất của nghệ thuật như một hệ thống giao tiếp có thể tạo ra bước ngoặt trong phương pháp lưu trữ và chuyển tải thông tin

Tư tưởng tự sự học Nga: Lịch sử và triển vọng

Có thể thấy mô hình truyện kể tự sự của Iu.Lotman chuyển dần từ bình diện khái quát sang những phát hiện cụ thể mang tính chất văn học sử thể hiện khuynh hướng chung của tư tưởng tự sự học Nga: bên cạnh việc xác lập các mô hình logich – chức năng, khoa học và chính xác, chung nhất cho tự sự học nói riêng, và văn hóa học nói chung, các nhà nghiên cứu Nga luôn có ý hướng tới nội dung ý nghĩa mang tính lịch sử cụ thể