Recent Articles

Văn nghệ Trẻ mở chuyên đề “Thế hệ chống Mỹ trong văn chương qua góc nhìn người trẻ”

Trong lịch sử phát triển của văn học hiện đại Việt Nam,  thế hệ các
nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ hơn 40 năm
trước đóng góp một vai trò không nhỏ, với nhiều tác phẩm có giá trị
được bạn đọc ghi nhận. Để nhìn nhận và đánh giá lại những giá trị tinh
thần to lớn của  thế hệ văn chương đặc biệt này, V

Khẩu ngữ trong viễn cảnh văn hóa – lịch sử

Là những ngôn ngữ khác nhau, hay chí ít, do nghiêng về khác biệt tối đa về mặt ngôn ngữ học, các hệ thống biểu hiện của văn bản và không phải-văn bản trong khuôn khổ của một loại văn hoá nào đó nhận thấy bản thân như một ngôn ngữ duy nhất. Điều này được thể hiện ở nỗ lực mô tả chúng bằng những phương tiện ngữ pháp duy nhất, nên đã tạo ra một cấu trúc siêu ngữ duy nhất nào đó dành cho chúng.

Nhìn lại báo chí VHNT những năm gần đây

Sự đa dạng các loại hình bài vở thuộc nhiều chuyên ngành hiện hữu đã được chú ý, khắc phục khuynh hướng thiên về đăng sáng tác văn thơ là chính. Tính chất tổng hợp đa ngành ở báo chí tỉnh, thành phố đã thể hiện song song với tính chất chuyên ngành loại biệt của báo chí Hội chuyên ngành trung ương.