Recent Articles

Văn học ở Hàn Quốc – Như một đường băng cho phát triển và đi tới toàn cầu

Từ cuối thế kỷ XX và nhất là từ đầu thế kỷ XXI,  Hallyu (Korean Wave) trở thành một hiện tượng khi văn hóa đại chúng Hàn Quốc với phim truyện truyền hình (K’movie), âm nhạc (K’pop), truyện tranh (Manhwa), thời trang (K’fashion)… lan tràn ảnh hưởng ở châu Á. Tạo dựng và quảng bá hình ảnh quốc gia, Hallyu góp phần quan trọng mang Hàn Quốc đi ra khu vực và đi tới toàn cầu.

Diễn đàn Văn học Việt online

Chưa từng có thời nào trong lịch sử mấy ngàn năm của mình, dân tộc ta lại đứng trước nhiều triển vọng mà cũng lắm thách thức cho văn chương – văn học như thời chúng ta đang sống. Đây là thời đại hội nhập sâu rộng với toàn thể cộng động nhân loại. Mạng toàn cầu đã biến thế giới rộng lớn thành cái làng nhỏ xíu. Làm thế nào để văn chương – văn học luôn thấm nhuần tinh thần Dân tộc – Hiện đại – Nhân văn là một việc không mấy dễ dàng. Đó phải là sự nghiệp dài lâu của toàn thể đội ngũ hùng hậu chúng ta.

Hans Robert Jauss: Lịch sử văn học là lịch sử tiếp cận

Có thể nhận ra ở đây một điều là phương thức biên soạn “lịch sử văn học mới” dựa chủ yếu vào các “sự kiện” bên trong văn học và căn bản từ chối lối biên soạn theo lịch đại vốn dựa vào những yếu tố có liên quan đến nguồn gốc, đến sản xuất văn học. Quan tâm tới chiều kích đồng đại thì mới có thể đạt được mục đích trở thành một lịch sử văn học “đặc thù”, một lịch sử văn học “riêng” như Jauss mong muốn. Tuy thế, một lịch sử văn học như vậy cũng chưa thực hoàn thiện với cách thức trình bày chủ yếu theo đồng đại như trên mà theo Jauss nó còn phải được “xem xét trong mối quan hệ riêng của nó với lịch sử chung với tính cách là một lịch sử đặc thù”.