Recent Articles

Hội thảo khoa học quốc gia “Sáng tác văn học Việt Nam thời kì Đổi mới: thực trạng và triển vọng”

Gần 30 năm qua, dưới ánh sáng của đường lối đổi mới, văn học Việt Nam đã có nhiều bước chuyển sâu sắc, đạt nhiều thành tựu đáng kể trên tất cả các thể loại, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền tảng văn hóa, tinh thần của con người và xã hội. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, văn học Việt Nam từ 1986 đến nay vẫn còn nhiều hạn chế, nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, đòi hỏi phải có sự lí giải thấu đáo, khoa học.

Văn học đô thị Việt Nam nhìn từ thể loại tiểu thuyết

Trong văn học đương đại đã có những tác giả thành công khi viết về đô thị, thể hiện được nét đặc sắc cuộc sống và con người đô thị như Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn, Nguyễn Danh Lam, Trần Nhã Thụy… Sáng tác của họ đã chạm đến nơi sâu khuất của con người và đời sống đô thị: nỗi cô đơn, sự trống rỗng, cuộc sống đơn điệu, thiếu vắng.

Thông báo Hội thảo khoa học Nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam trong thế kỷ XX

Hội thảo được tổ chức nhằm nhìn nhận lại quá trình nghiên cứu thảo luận về Nho giáo, các thành tựu đạt được trong suốt chiều dài thế kỷ XX với những nhân vật, khuynh hướng, vấn đề liên quan, có mục tiêu thúc đẩy các hoạt động học thuật, hoạt động nghiên cứu đối với Nho giáo. Đồng thời để kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhà giáo, nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu, người có đóng góp quan trọng và là một học giả đặc biệt nổi bật trong nghiên cứu Nho giáo thế kỷ XX ở Việt Nam, người đã và đang có ảnh hưởng lớn và uy tín cao trong cộng đồng học thuật.