Recent Articles

Khai sinh Tự lực văn đoàn

Bạn đọc thích Phong Hoá bởi, như trên đã nói, thời gian này các phong trào đấu tranh cách mạng bị đàn áp nặng nề nên việc đấu tranh vũ trang hầu như vắng bóng. Tập trung phê phán những thói hư tật xấu, những tập tục lạc hậu, cổ hủ, hô hào Âu hoá, thúc đẩy phát triển văn học nghệ thuật theo lối mới của Phong Hoá cũng ít nhiều đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Cũng chính sự ủng hộ của bạn đọc là động lực thúc đẩy anh em tích cực khai phá các nội dung mới, tìm tòi những phương thức thể hiện sao cho hấp dẫn, dễ hiểu nhằm nâng cao dân trí.

Giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh cho văn học dịch?

Nhà thơ Hữu Thỉnh tiết lộ một trong nhiều mục đích của cuộc Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn của văn học dịch Việt Nam” là: Thông qua cuộc hội thảo này Hội đồng Văn học Dịch cùng với Hội Nhà văn cùng đưa ra một kiến nghị về cơ chế chính sách thúc đẩy sự nghiệp dịch văn học chứ không phải mục đích về chuyên môn”.

Một trong những kiến nghị sẽ được Hội Nhà văn đưa ra là một chính sách quốc gia về dịch văn học. Tiếp tục đề nghị giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh cho các dịch giả và nhanh chóng tiến hành thành lập Trung tâm dịch thuật văn học.