Recent Articles

Nhân đọc bài Hiệu ứng ‘thủ quyển’ trên Trúc Lâm Đại Sĩ xuất sơn [chi] đồ

Bức thư họa Trúc Lâm Đại Sĩ xuất sơn đồ gồm hai phần họa và thư dài gần 10m, lưu lạc hơn 600 năm ở Trung Quốc, được nhà Thanh biên mục trong bộ Bí điện châu lâm – Thạch cừ bảo cấp tục biên cách đây hơn 200 năm (1790) và được in màu toàn bộ trong tuyển tập Thanh cung tán dật thư họa quốc bảo đặc tập cách đây gần 10 năm (2004) nhưng đến giữa năm 2012 chúng ta mới sao chụp được. TS. Nguyễn Nam là tác giả có công đầu tiên đưa thông tin và hình ảnh Trúc Lâm đại sĩ đến với độc giả Việt Nam.

Làng xã Việt Nam và ảnh hưởng của Nho giáo trong xã hội Việt Nam hiện đại (phần 1/2)

Một vấn đề khác cũng đặt ra từ thế kỷ VII, VII trước CN mà cho đến thế kỷ IV, V trước CN ở Trung Quốc là vấn đề hiền tài. Không phải con cái quý tộc đều giỏi cả. Cái đó Mặc Tử nói rất rõ. Mặc Tử nói là vua chúa trọng con ngựa hơn trọng nước vì ngựa ốm là biết mời thầy thuốc về chữa ngựa, chứ nước hỏng thì cứ giao cho con cháu. Như thế tức là các ông vua chúa trọng con người hơn trọng nước. Cho nên cả học thuyết của Khổng Tử, học thuyết của Mạnh Tử, cũng như học thuyết của các nhà khác như Pháp gia đều đặt ra vấn đề hiền tài, phải chọn cho được người hiền tài. Đây là một vấn đề đặt ra suốt nhiều thế kỷ, từ thế kỷ VIII trước CN trở về sau đều đặt ra vấn đề hiền tài. Chọn hiền tài bằng cách nào?

Tiếp xúc văn hóa Việt Nam và Pháp (phần 3/3)

Mặc dầu thời gian dài chịu ảnh hưởng trực tiếp của văn hóa Pháp chỉ sáu mươi năm, có thể nói văn hóa Việt Nam đã thay đổi rõ rệt hơn thời gian dài tiếp xúc với văn hóa Hán trên hai nghìn năm. Xét về bề mặt, mọi mặt của văn hóa Việt Nam trước đây đều mang hình thức Trung Quốc, song văn hóa Trung Quốc không tạo nên được một sự thay đổi về hệ tư tưởng.