Recent Articles

Cấm loạn luận, một cấm kỵ phổ biến

 Nicolas Journet Tục cấm loạn luân, từ giữa TK XIX, là đối tượng của những ý định giải thích khác nhau: một sự ghê tởm tự phát, một nỗi sợ hãi về những hậu quả xấu của quan hệ huyết thống hay một cơ sở phổ biến của khế ước xã hội?   Một truyền […]

Vật tổ, câu chuyện một ảo ảnh khoa học

Tục thờ vật tổ, hay còn gọi là Totem giáo (totemisme) trước đây vẫn được coi là một thể chế cơ sở của tôn giáo và tồn tại một cách khá phổ biến của các tộc người nguyên thủy. Tuy nhiên, từ những năm 30 của TK XX, nhiều nhà khoa học phủ nhận tư cách đó. Họ coi các biểu thị vật tổ chỉ là một dấu hiệu khu biệt, hoặc một kiểu tư duy phân loại. Do vậy, nó chỉ là một ảo ảnh khoa học. Chúng ta hãy theo dõi diễn biến của câu chuyện này…

Văn hóa lâm nguy

Pierre Bourdieu là một nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp, có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với ngành khoa học xã hội và nhân văn ở Pháp cũng như ở các nước khác trên thế giới. Qua các công trình nghiên cứu của mình, với các khái niệm như tập tính, trường, bạo lực biểu trưng,  Bourdieu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các yếu tố văn hóa và biểu trưng, đồng phê phán kịch liệt sự xâm lăng của “cơ chế thị trường” vào lĩnh vực văn hóa.