Recent Articles

“Để biết mình, hãy nhìn vào mắt người khác!” (Trò chuyện triết học)

Chắc hẳn không ai bỏ công nghiên cứu triết học và nỗ lực diễn giải những tác phẩm cổ đại hay hiện đại nếu không tin rằng sẽ tìm được ở đó câu trả lời hay ít ra những gợi ý cho những câu hỏi của chúng ta ngày nay. Chỉ có điều, những câu trả lời không có sẵn, trái lại, chúng ta phải đi đến với họ bằng những câu hỏi của chính mình. Ta sẽ không khỏi kinh ngạc khi thấy không chỉ những tác giả cận và hiện đại mà cả cổ đại cũng còn đầy đủ tính thời sự.

Claude Levi-Strauss và di sản của ông trong nhân học đương đại

Nhân học của Levi-Strauss trước hết là một phương pháp tri thức gốc, được phát triển cùng lúc với xử lý các vấn đề đặc biệt đối với ngành học song đối tượng của nó về nguyên tắc rất lớn và tính sinh sản của nó thật đáng kinh ngạc làm cho nó nhanh chóng có ảnh hưởng vượt qua giới hạn của lĩnh vực nghiên cứu ban đầu. Theo nhiều cách, chương trình mà ông tạo dựng cho nhân học trở thành một “một ngành khoa học bình thường” cho ngành học như là một tổng thể đến mức như vốn ban đầu ông liệt kê cũng như sự đa dạng của hiện tượng mà ông cố gắng làm sáng tỏ, ông là một điểm quy chiếu không thể thiếu dưới góc độ tất cả các thế hệ nhà nhân học kế tiếp bất chấp lĩnh vực hay định hướng chuyên môn đều giữ việc xác định tiếp cận, cho dù họ có gắn kết với các điểm này hay không.

Văn hóa đại chúng: hình ảnh và huyền thoại

Đầu những năm 50 TK XX, một châu Âu đầy máu me vừa ra khỏi chiến tranh thế giới thứ hai đã biết tới một sự xuất phát mới, nhất là về kinh tế. Sự phục hồi ấy đưa tới chỗ thiết lập một mô hình có tiềm năng đi lên để được thừa nhận trong ba mươi năm vinh quang: xã hội tiêu dùng. Mỗi công dân tiêu dùng (với sức mua gấp đôi từ 1950 đến 1968) lần đầu tiên có được một lô của cải thừa thãi. Quảng cáo trở thành một hoạt động rầm rộ và phát triển mạnh. Các cuộc thăm dò tăng lên, các nhãn hiệu đem lại một bộ mặt và một bản sắc cho những ngành chế biến đi tiên phong.