Recent Articles

Giáo dục và phong trào phụ nữ ở Bắc Kỳ trước 1945 – nữ quyền không có gương mặt phụ nữ

Bài viết này trình bày về một trong những mảng chuyển động của xã hội Bắc Kỳ trước 1945: đó là sự xuất hiện rầm rộ của các khái niệm quyền cho phụ nữ (women’s right) và nữ quyền (feminism). Hiện tượng xã hội này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật nhất là việc mở trường học cho nữ, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí,  ảnh hưởng của phong trào nữ quyền trên thế giới.

Lai ghép – một khái niệm văn hóa hậu hiện đại

Nói tới lai văn hóa (métissage culturel) liệu có một ý nghĩa nào không? Mặc dầu chính ông coi một số trường hợp người Phi là lai, nhưng nhà nhân học Jean Loup Amselle lại nói về những bất tiện của việc dùng khái niệm này một cách phổ quát. Sau đây là cuộc trao đổi của tạp chí Sciences Humaines với Jean Loup Amselle về vấn đề này.

Tính hiện đại một cái mốt cuối thế kỉ XX

Sinh ra vào cuối thế kỷ XX, trào lưu hậu hiện đại thực hiện một cuộc giải cấu trúc về những lý tưởng của tính hiện đại (lý trí, chân lý, tiến bộ…) để đánh giá những khác biệt cũng như tính đa dạng của các văn hóa, các quan điểm, các lối sống. Tinh thần của hậu hiện đại là hoài nghi các đại tự sự. Tuy nhiên, hiện nay chính bản thân hậu hiện đại cũng đang bị hoài nghi, tức là sự hoài nghi bị hoài nghi. Ở Việt Nam hiện nay, thuật ngữ hậu hiện đại đang trở nên quen thuộc. Bởi thế, để rộng đường dư luận, chúng tôi cho in bài này như là một cách nhìn về hậu hiện đại