Recent Articles

Thời hiện đại còn lại những gì? Triết học và văn hóa trong tiến trình tới kỷ nguyên toàn cầu (phần cuối)

William Sweet* 3. Những phê phán quan điểm hậu hiện đại Liệu ngay từ đầu có phải quan điểm hậu hiện đại là có lý không? Tất nhiên, sẽ thật nguy hiểm khi cho rằng hậu hiện đại là một quan điểm thống nhất; bởi vì, người ta nhận thấy sự khác biệt rất lớn trong […]

Thời hiện đại còn lại những gì? Triết học và văn hóa trong tiến trình tới kỷ nguyên toàn cầu (phần 1)

Người ta cho rằng, các nhà tư tưởng lớn trong thời kỳ hiện đại như Descartes, Hobbes và Kant quan niệm triết học đã vượt qua những mối quan tâm mang tính đặc thù về văn hoá, hay lịch sử, hay có tính ngẫu nhiên. Nói cách khác, triết học tìm cách đưa ra những luận đề nhằm chứng minh rằng mọi sinh thể có lý tính, bất kể họ xuất thân từ nền văn hoá hay truyền thống nào, đều có khả năng nhận thức và triết học sẽ tìm ra những chân lý tất định, phổ quát và phi thời gian.

Dòng báo phụ nữ trước cách mạng tháng Tám năm 1945

Đầu thế kỉ XX, dưới tác động của hai đợt khai thác thuộc địa của Pháp,  xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi trên tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá. Phụ nữ  chiếm nửa dân số trong xã hội, do đó, tất cả những thay đổi trong xã hội đều ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của  hầu hết phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ ở các đô thị.