Recent Articles

Khai sáng là gì?

Vào cuối đời, Michel Foucault (1926 – 1984) trở lại vấn đề của Kant đặt ra trong bài tiểu luận “Khai sáng là gì?” với một bài viết cùng tên có thể coi là một dấu mốc trong hành trạng tư tưởng của ông. Kant là một trong những triết gia lớn đã có những ảnh hưởng mãnh liệt trong tiến trình tư duy của Foucault, ngay từ luận án phụ đệ trình để lấy văn bằng tiến sĩ quốc gia vào năm 1961, ông đã thực hiện công trình dịch, trình bày và chú giải tác phẩm Nhân học trong quan điểm thực nghiệm/ Anthropologie in pragmatischer Hinsicht của Kant.

Điều kiện hậu hiện đại – Bản tường trình về tri thức

Khi chúng ta kiểm tra hiện trạng của tri thức khoa học ở vào thời điểm mà khoa học dường như lệ thuộc một cách toàn diện hơn trước đây vào những quyền lực thắng thế, và cùng với những kỹ thuật mới, tri thức khoa học có nguy cơ trở thành một quyền lợi chính trong các cuộc xung đột giữa các trung tâm quyền lực

Jean Francois Lyotard với thực tại luận và tri thức luận

Những giới hạn của lý tính và phản ánh được J.F.Lyotard thể hiện trong “Diễn ngôn, hình ảnh”, xuất bản năm 1967. Sự phê phán lý tính và sự phản ánh đã làm dịch chuyển triết học hậu hiện đại của J.F.Lyotard từ sự tập trung vào những động cơ hình ảnh và dục năng phá vỡ hệ thống sang sự phân tích tính vô ước trong ngôn ngữ và những giới hạn của năng lực lý tính