Recent Articles

Dấu ấn văn hoá người Pháp ở Hà Nội (1)

In ấn là phương tiện thông qua đó tạo ra những ấn phẩm truyền bá văn minh phương Tây, văn minh Pháp, khi nằm trong tay người Việt, nó trở thành công cụ, qua đó tạo ra những ấn phẩm yêu nước theo nhiều mức độ và khuynh hướng khác nhau nhằm mục đích tối thượng là chống lại sự thống trị của thực dân Pháp, giành lại nền độc lập cho dân tộc

Tính hai mặt của chủ thể thông diễn

Mối quan tâm chính của Thuyên thích học 詮釋學là giải quyết mối quan hệ giữa chủ thể thông diễn và đối tượng được thông diễn. Nếu đối tượng được thông diễn là kinh điển và cụ thể trong trường hợp này là kinh điển Nho gia, thì dưới áp lực mang “tính quyền uy” của kinh điển, chủ thể thông diễn, vô tình hay hữu ý, sẽ thể hiện tính chất hai mặt trong những diễn giải của mình.

Ngợi ca sự thất bại

Năng lực thất bại có ý nghĩa trọng yếu đối với bản thể của chúng ta.Chúng ta cần bảo vệ, nuôi dưỡng, thậm chí trân quý năng lực này. Điều quan trọng là chúng ta về bản chất sẽ vẫn cứ là những tạo vật bất toàn, không hoàn hảo, đầy sai lầm; nói cách khác, luôn có một khoảng cách giữa cái chúng ta là và cái chúng ta có thể là.