Recent Articles

Thông diễn học

Sau khi xuất bản Tồn tại và thời gian, Heidegger ngừng việc đương đầu với những vấn đề thông diễn học minh nhiên (cũng như hệ thuật ngữ: “hiểu”, “lý giải” và “vòng tròn thông diễn”). Tuy nhiên, phương diện này trong suy tưởng của ông được học trò của ông, Hans-Georg Gadamer tiếp tục triển khai.

Chữ cái La tinh: phiên âm Hán ngữ và chữ Quốc ngữ của ta

ó thể kể ra một trong những kết quả của việc phiên âm La tinh Hán ngữ là kế thừa và phát huy di sản văn hoá cổ. Phiên âm La tinh đưa lại những tiện ích quan trọng trong việc giảng dạy cổ đại Hán ngữ. Các trước tác văn ngôn cũ của Trung Hoa vẫn sống trong lòng Hán ngữ hiện đại, tồn tại song song bên cạnh các bản dịch ra bạch thoại. Ở Việt Nam, ta cũng đã dịch gần hết các trước tác chữ Hán của cha ông. Thế nhưng phiên âm Quốc ngữ hoàn toàn mà không có bổ trợ thích đáng của một chương trình ngữ văn Hán Nôm và từ Hán Việt sẽ làm cho ta có cảm giác các tác phẩm văn học cổ của cha ông trở thành “văn học nước ngoài” ngay trước mắt học sinh ngày nay.

Một bài báo cho thấy quan niệm của Phan Khôi về “Phê bình lịch sử”

Trong bài viết giới thiệu dưới đây, khi vận động bạn đọc tham gia cuộc thi Quốc sử, Phan Khôi đã đề cập khái niệm “phê bình lịch sử”, cụ thể là “phê bình nhân vật lịch sử”. Nhìn rộng ra ngoài phạm vi cuộc thi, tuy không tách rời yêu cầu của cuộc thi ấy, Phan Khôi gắn liền sự phê bình lịch sử với tự do ngôn luận, tự do “chấm điểm” các nhân vật quá khứ “theo lẽ công bình”; ông còn để ngỏ khả năng biện biệt để đánh đổ những điều đang được xem như chân lý, hoặc để khẳng định những chân lý đang bị phủ định. Thậm chí ông cũng không loại trừ cái tâm thế thường được gọi là “lấy xưa chê nay”,