Recent Articles

Thông diễn học: Phương pháp luận và Bản thể luận

Thông diễn học của Schleiermacher hướng đến nguyên ý của tác giả, nguyên ý này tồn tại bên trong văn bản. Từ đó, lí giải ý nghĩa câu chữ trong văn bản một cách chính xác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của thông diễn. Vì vậy mà Schleiermacher coi ngữ pháp học là phương pháp cơ bản của thông diễn học.

Việc Heidegger phê phán thuyết Descartes

Theo Heidegger, vấn đề quan niệm của Descartes và toàn bộ truyền thống là ở chỗ chúng hướng nhận thức vào phương pháp. Nhận thức như là phương pháp chuyển tải bản tính thực (real nature) không phải của con người cũng không phải của triết học. Heidegger phân biệt giữa nhận thức phái sinh từ cái ông gọi là “tư duy tính toán” với nhận thức có nguồn gốc từ cái ông gọi là “tư duy suy niệm”.  Chính tư duy suy niệm là tư duy phù hợp với triết học. Như ông nói: “con người là một tư duy, nghĩa là một tồn tại đang suy niệm.”

Nho giáo, ảnh hưởng của nó. Vấn đề ngày xưa và ngày nay ở nước ta

Với cách mạng XHCN, nói chung nhà nho hoan nghênh, nhưng hoan nghênh vì hiểu chủ n ghĩa xã hội đồng nhất vơi tư tưởng “đại đồng” của sách Lễ ký. Đại đồng là một thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng, mơ ước một chế độ trong đó thiên hạ là của chung, mọi người chọn lấy người có đức và có tài, sống với nhau bằng sự tin cậy và hoà thuận, không ai ích kỷ chỉ lo cho cha mình, con mình mà lo chung cho mọi người, làm cho những người goá vợ, goá chồng, mồ côi, không có con, những người tàn tật đều được nuôi dưỡng.