Recent Articles

Phác thảo chương trình Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực

Bài viết phác thảo những nét lớn của một chương trình Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực. Đây có thể là phương án thích hợp cho chương trình Ngữ văn của Việt Nam sau năm 2015. Bản phác thảo này đề xuất đổi mới căn bản và toàn diện chương trình: từ quan niệm về đặc trưng môn học đến mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập. Đó phải là một chương trình tích hợp triệt để, lấy học sinh làm trung tâm và chú trọng giúp học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp theo hệ thống các chuẩn cần đạt thay cho việc cung cấp nhiều kiến thức cho người học.

Tiếp cận tác phẩm từ góc độ văn hoá nghệ thuật

Người ta sẵn sàng quên đi, rằng Đây thôn Vĩ Giạ là kết tinh văn hoá nghệ thuật của một thời đại. Đó là tiếng nói của một cá nhân, nhưng thể hiện tâm trạng của một thế hệ, và còn hơn thế, thể hiện khát vọng ngàn đời của con người. Cũng rất lạ, không hiểu vì sao, khi phân tích Đây thôn Vĩ Giạ, chẳng mấy ai nhớ, bài thơ là một văn bản ngôn từ, và xuyên qua lớp ngôn từ ấy là một văn bản hình tượng. Cắt nghĩa bài thơ tức là cắt nghĩa lô gic nội tại của văn bản ngôn từ và văn bản hình tượng trong chỉnh thể nghệ thuật của nó.

Ý thức về giới trong đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán

Ý thức về giới trong đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán, Nguyễn Thị Nhàn,Thế kỷ XVIII đến nửa đầu XIXthời đại biến chuyển sâu sắc, hệ tư tưởng chính thống ,ra môi trường văn hóa phi chính thống,hình tượng nhân vật, nội dung nhân đạo,Chinh phụ ngâm khúc ,Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm; Cung oán ngâm khúc,Nguyễn Gia Thiều; Thơ Hồ Xuân Hương; Đoạn trường lục,Phạm Nguyễn Du; Khuê ai lục,Ngô Thì Sĩ; Sãi vãi,Nguyễn Cư Trinh; Đoạn trường tân thanh,Nguyễn Du,