Đổi mới nhận thức về sứ mệnh lịch sử của văn nghệ


Hồng Chương

Đại hội VI của Đảng thổi một luồng gió mới khắp đất nước ta. Mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đang chuyển mình và đổi mới theo luồng gió mới đó. Văn học nghệ thuật ta cũng đang chuyển mình và đổi mới. Theo ý tôi, đổi mới trong văn nghệ trước hết phải đổi mới nhận thức về sứ mệnh lịch sử của văn nghệ. Bất cứ hoạt động văn nghệ nào cũng phải tính đến hiệu quả xã hội của nó. Tác động sâu sắc đến tư tưởng, tâm lý và tình cảm của con người, văn nghệ nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình độ thẩm mỹ của nhân dân. Muốn được như vậy văn nghệ phải được nâng cao chất lượng.

Để phục vụ tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, điều quan trọng là phải có nhiều tác phẩm hay. Theo tôi muốn có nhiều tác phẩm hay cần có biện pháp thúc đẩy sáng tác văn nghệ. Một mặt bản thân văn nghệ sĩ phải cố gắng. Phải đi thực tế. Phải nâng cao trình độ mọi mặt. Phải trau dồi nghề nghiệp của mình. Mặt khác Đảng và Nhà nước phải cải tiến chính sách đối với người làm văn nghệ chuyên nghiệp, đãi ngộ xứng đáng lao động nghệ thuật của họ, động viên họ sáng tác, khuyến khích tài năng của họ. Các nhà xuất bản, cán bộ biên tập báo Văn nghệ phải đổi mới tổ chức về lề lối làm việc để các tác phẩm hay có thể ra mắt bạn đọc kịp thời đáp ứng nhu cầu, thị hiếu lành mạnh của các tầng lớp nhân dân và các lứa tuổi.

Nguồn: Văn nghệ, Hà Nội, số 5 (31-1-1987).Rút từ chuyên đề tư liệu “Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới” do 2 nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân và Nguyễn Thị Bình sưu tầm, biên soạn.

Leave a Reply