Ebook: Sự đỏng đảnh của phương pháp


(Các lý thuyết và phương pháp trong văn hóa nghệ thuật)

 1.  Đỗ Lai ThúyHành trình tư tưởng mỹ học và văn học phương Tây – một cái nhìn nghiêng
 2. Sainte-Beuve, Charles-Augustin. Xác định phương pháp tiểu sử (Đỗ Lai Thúy dịch)
 3. Ferdinand Brunetière. Phê bình văn học (Đỗ Lai Thúy dịch)
 4. Wilhelm Dilthey. Sức mạnh của tưởng tượng thi ca. Những khởi nguyên của thi pháp (Đỗ Lai Thúy dịch)
 5. Victor Borisovich Shklovski. Nghệ thuật như là thủ pháp (Huyền Giang dịch)
 6. Thomas Stearns Eliot. Truyền thống và tài năng cá nhân (Thiệu Bích Hường dịch)
 7.  Carl Gustav Jung. Về quan hệ của tâm lý học phân tích đối với sáng tạo văn học nghệ thuật (Ngân Xuyên dịch)
 8. Northrop Frye. Giải phẫu phê bình (Tôn Quang Cường, Trần Minh Tâm dịch)
 9. Jean-Paul SartreViết để làm gì? (Nguyên Ngọc dịch)
 10. Lucien Goldmann. Phương pháp cấu trúc phát sinh trong lịch sử văn học  (Tôn Quang Cường dịch)
 11. Roland BarthesNhập môn phân tích cấu trúc truyện kể  (Tôn Quang Cường dịch)
 12. Roman Jakobson. Ngôn ngữ học và thi pháp học (Trịnh Bá Đĩnh dịch)
 13. Terry Eagleton.Chủ nghĩa hậu cấu trúc (Thiệu Bích Hường dịch)
 14.  Hans Robert Jauss. Lịch sử văn học như là sự khiêu khích đối với khoa học văn học (Trương Đăng Dung dịch)

 

Leave a Reply