Voi trắng chở kinh ở cuối tranh và kiệu vua để trống ở đầu tranh2


Voi trắng chở kinh ở cuối tranh và kiệu vua để trống ở đầu tranh2

Leave a Reply