Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động văn học tại địa phương


 Văn bản số 397/BVHTTDL-NTBD ngày 21/02 của Bộ VHTTDL đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động văn học tại địa phương.

Theo đó, để thực hiện nội dung quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho hoạt động văn học ở địa phương phát triển đúng hướng theo tinh thần: Nghị quyết 23/NQ-TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”; thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động số 3126A/Ctr-BVHTTDL-UBTQLHCHVHNTVN ngày 28/9/2011 giữa Bộ VHTTDL và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam; tổ chức quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật; Bộ VHTTDL đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo Sở VHTTDL đưa nội dung quản lý văn học vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm để thống nhất tại địa phương và phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật xây dựng Chương trình hành động, hoạt động cụ thể về lĩnh vực văn học giai đoạn 2014-2015 và những năm tiếp theo.

Quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất tinh thần, đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp bổ sung kinh phí hàng năm để nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật tại Sở VHTTDL và Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý văn học trong tình hình mới.

T.H

Nguồn:http://www.cinet.gov.vn

Leave a Reply