Recent Articles

Về cách đặt vấn đề “văn bản nhật dụng” trong chương trình dạy học Ngữ văn THCS

Nội dung cập nhật-thời sự, đề cập vấn đề bức thiết có thể được nhấn mạnh thích đáng khi học kiểu văn bản nghị luận hay tác phẩm văn học chính luận là phù hợp với thực tiễn tạo lập văn bản. Không cần đề xuất cái gọi là “VBND” gây rối rắm trong nhận thức hệ thống và lúng túng trong thao tác nhận diện văn bản

Sự tiếp thu các lý thuyết văn nghệ Nga – Xô Viết từ 1986 đến nay

Gần một thế kỉ nay, mĩ học và lí luận văn nghệ Nga – Xô viết là nguồn tiếp nhận chính yếu của mĩ học và lí luận nghệ thuật Việt Nam. Có cả một thế hệ các học giả Việt Nam được nuôi dưỡng bằng kho tri thức của nền khoa học Liên Xô. Nhưng từ sau 1986, việc tiếp nhận nguồn ảnh hưởng nói trên diễn ra ở đất nước chúng ta theo phương hướng có phần khác trước.

Sự tiếp nhận các lý thuyết văn nghệ hiện đại phương Tây từ 1986 đến nay

Các lí thuyết khoa học hậu kinh điển, như chủ nghĩa hậu hiện đại, phê bình nữ quyền, phê bình hậu thực dân, phê bình sinh thái đều ra đời vào nửa sau, thậm chí, vào những năm cuối, của thế kỉ XX. Tuổi đời của chúng còn rất trẻ. Cho nên, khi được tiếp nhận vào Việt Nam, không phải ai cũng niềm nở chào đón chúng