Recent Articles

Người trí thức trong thời đại toàn cầu hóa

Trong việc thực hiện vai trò là lương tri, lương tâm của dân tộc, sự phản biện là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của người trí thức chân chính. Sự phản biện này được thể hiện ở hai phương diện: Năng lực phản biện và tinh thần dám phản biện

Toàn cảnh thơ Việt Nam 1945-1975

Tinh thần hòa hợp, đoàn kết dân tộc một cách khoa học của công trình nghiên cứu thể hiện đặc sắc ở cách chứng minh thuyết phục tính thống nhất cao độ của một nền thơ Việt trong chương 4

Kafka: Lòng nhẫn nại và “sự bất diệt” kinh điển (2/2)

Lòng nhẫn nại không hẳn chỉ là bản tính, phẩm hạnh của Kafka mà hơn thế, nó trở thành nguồn sống duy nhất, tựa như lòng nhẫn nại kinh điển của người Do Thái.