Posts Tagged ‘bình luận’

Giới thiệu

Phebinhvanhoc.com.vn thực hiện chức năng làm cầu nối trong trao đổi, tranh luận học thuật, phục vụ nhu cầu phản hồi, bình luận, chia sẻ tương tác của nhiều đối tượng bạn đọc; đồng thời tiến hành phê bình một số hiện tượng/vấn đề văn học đáng chú ý.Phebinhvanhoc.com.vn góp phần xây dựng văn hóa đọc, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, … thực hiện sự kết nối liên chủ thể. Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt về quan điểm và thị hiếu thẩm mỹ.