Posts Tagged ‘chủ nghĩa hiện thực’

Thuyết tạo dựng Chúa và chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa (Trường hợp Maxim Gorky)

Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa là một phương pháp nghệ thuật sống động, khoa học và tiên tiến nhất, phát triển nhờ những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và giáo dục người Xô viết trong tinh thần của chủ nghĩa cộng sản

Nhà thơ Văn Cao: còn những tiếng rạn vỡ

Giờ nhìn lại sự nghiệp thơ Văn Cao, ta không khỏi ngạc nhiên, khi chỉ trong hơn 10 năm kể từ khi có tác phẩm thơ đầu tiên, từ một nhà lãng mạn cuối mùa, ông đã làm một hành trình dài lao thẳng vào hiện đại như một cánh chim xuyên qua bão táp của những thành kiến trong thời đại mình để trở thành một nhà tiên phong, mở ra một cánh cửa mới cho thơ hiện đại Việt Nam, mà cho đến nay chúng ta chưa đi hết cung đường mà ông đã vạch ra.

Giới lý luận phê bình Trung Quốc thảo luận về chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa

Trước đây, trong lý luận hiện thực chủ nghĩa, vấn đề tính chân thực thường được gắn với định nghĩa về những vấn đề như “tả bản chất”, “tính khuynh hướng”, “tính điển hình”… còn khái niệm tính chân thực thường bị gác sang một bên. Nay tính chân thực được đặt vào vị trí trung tâm của lý luận hiện thực chủ nghĩa thì tất nhiên phải điều chỉnh lại cơ cấu của lý luận hiện thực chủ nghĩa, một số quan điểm trái ngược với tính chân thực cũng phải sửa đổi lại. Sự thay đổi đó thể hiện ở sự nhận thức mới dưới đây.