Recent Articles

Căn tính văn hóa, ảo tưởng và hậu quả

ằng sau những câu hỏi ấy, như các tác giả cảm nhận, là những hậu quả sẽ xảy ra của Liên hiệp châu Âu đang hình thành: có cần phải qua một văn hóa chung, hay phải áp dụng một chế độ đa văn hóa lên một bức tranh khảm các dân tộc có thể khác với những dân tộc đang tồn tại hiện nay? Michel Foucher, nhà địa lý, hoàn toàn không tin vào một châu Âu của những vùng chỉ có thể tạo thành những thực thể văn hóa trong một số ít trường hợp đã rõ ràng (đứng đầu là Catalogne).

Linda Lê, tác phẩm và sự tiếp nhận

Ở Mỹ, tác phẩm của Lê được đánh giá cao trong giới học giả và văn chương. Nguyên nhân một phần do lý thuyết và dòng văn học hậu thuộc địa cộng với sự chú trọng các sáng tác của nữ tác giả trong thế giới thứ ba gần đây đã được sự ủng hộ mạnh mẽ trong giới học giả Mỹ. Hơn nữa, những người viết nhận xét về Lê, được trích dẫn trong phần đầu của chương này, đang tìm cách đẩy mạnh và chính thức hóa việc nghiên cứu dòng văn học và điện ảnh chuyển di của người Việt Nam thông qua việc sử dụng lý thuyết “cao” để đáp lại lời kêu gọi tổ chức các diễn đàn liên ngành trong giới hàn lâm. Kết quả là, người ta chú trọng nhiều đến các khía cạnh chính của các tác phẩm văn học và điện ảnh của các nhà hoạt động văn hóa hậu thuộc địa. Kiểu phân tích này, trong khi có thể áp dụng cho bút pháp của Lê, lại không chú trọng việc minh họa một cách tổng thể các sản phẩm văn hóa được hình thành như thế nào bằng những cách thức giúp người Việt Nam nói chung và người Việt Nam chuyển di hiểu được và xác định vị trí của họ trong lòng phương Tây. Hậu quả dai dẳng từ các cuộc chiến tranh ở Việt Nam là một ý thức chuyển di không chỉ được hiểu về mặt tâm lý và địa lý mà còn theo cách trong đó bản thân người chuyển di nhìn thấy chính hình ảnh họ trên các phương tiện thông tin ở phương Tây