Recent Articles

Ấn phẩm và quyền lực: Các cuộc thảo luận ở Việt Nam xung quanh vấn đề vị trí của người phụ nữ trong xã hội, 1918-1934 (2/5)

Thông qua việc đọc sách, ta có thể mở mang trí tuệ, thấu hiểu quá khứ và hiện tại, thấy những điều đáng quan tâm và học chúng và được cảnh báo về các điều tầm thường. Thông qua việc đọc sách một con người ngu ngốc có thể trở nên khôn ngoan. Sự  thông thái đó là đạo đức và thành thực khác với sự xảo quyệt và lừa lọc  của những kẻ  vô học

Ấn phẩm và quyền lực: Các cuộc thảo luận ở Việt Nam xung quanh vấn đề vị trí của người phụ nữ trong xã hội, 1918-1934 (1/5)

Các tài liệu in ấn đã liên kết người Việt Nam với một số lĩnh vực văn hoá. Năm 1918, nhiều người trong giới trí thức, học giả tự coi mình là một phần của môi trường học tập Đông á lớn hơn. Phong trào cải cách  năm 1898  và phong trào văn hoá mới ở Trung Quốc và cuộc Minh Trị Duy tân ở Nhật Bản tác động mạnh đến nhận thức của các trí thức như Phan Bội Châu. Những thành viên trẻ hơn của giới trí thức thượng lưu ở Việt Nam có xu hướng quay trực tiếp sang phương Tây ( nhất là Pháp) để lấy cảm hứng về các vấn đề chính trị và văn hoá.