Posts Tagged ‘khái niệm văn học’

Thuyết phức hệ và nghiên cứu văn học dịch

Nền văn học dân tộc (chính thống) và văn học dịch cũng theo nguyên lý hoạt động trên của thuyết phức hệ. Luôn có sự cạnh tranh không ngừng nghỉ giữa hai nền văn học này. Lẽ tất nhiên là trong cuộc chiến dành lấy trung tâm phức hệ văn học, văn học dịch thường yếu thế hơn và thường bị đẩy về phía ngoại vi. Nhưng cũng có những trường hợp văn học dịch chiếm lấy trung tâm phức hệ văn học và nó là yếu tố mang tính cách tân cho nền văn học dân tộc, thậm chí còn trở thành những hiện tượng độc đáo của lịch sử văn học.