Recent Articles

Giáo sư Đinh Gia Khánh với bộ Tổng tập văn học Việt Nam

Theo ý tưởng ban đầu do Giáo sư Đinh Gia Khánh đưa ra, bộ Tổng tập văn học này bao gồm: Tổng tập văn học dân gian, Tổng tập văn học viết mười thế kỷ và Tổng tập văn học Việt Nam thế kỷ XX. Nhưng sau khi cân nhắc và và bàn bạc kỹ trong Hội đồng biên tập, bộ Tổng tập văn học viết từ thế kỷ X đến 1945 được tiến hành biên soạn trước vì theo Giáo sư Đinh Gia Khánh, việc xử lý các vấn đề đặt ra đối với văn học dân gian phức tạp quá, chưa thể tiến hành ngay được, Điều này đã được Giáo sư giải thích trong khi viết bài Tổng luận. Thực tế cho thấy phải mất trên dưới 10 năm mới hoàn thành phần Tổng tập văn học viết từ thế kỷ X đến 1945.

Phan Trọng Thưởng: Lý luận văn học và mỹ học Mác xít không còn giữ vị trí độc tôn, duy nhất đúng

“Ở Việt Nam, từ khi đổi mới và hội nhập với thế giới, lý luận văn học và mĩ học Mác xít tuy vẫn được xác định là cơ sở lý luận nền tảng, nhưng không còn giữ vị trí độc tôn, duy nhất đúng như nhiều chục năm hậu bán thế kỉ XX nữa. Trong tiến trình đổi mới và hội nhập, tư duy lý luận nói chung, tư duy lý luận văn học nói riêng đã giũ bỏ được màu sắc giáo điều, chủ quan, phiến diện để dần trở thành một thực thể năng động, khách quan, và có tính hệ thống hơn….”