Recent Articles

Về khủng hoảng của phê bình văn học

Theodor Wiesengrund Adorno Lời dịch giả: Theodor Wiesengrund Adorno (1903 – 1969) nhà triết học, xã hội học và lí luận âm nhạc Đức gốc Do Thái, cùng Max Horkheimer (1895-1973) sáng lập Viện nghiên cứu xã hội (Institut für Sozialforschung) tại Frankfurt, chiếc nôi của “Trường phái Frankfurt” (Frankfurter Schule) trong lĩnh vực xã hội […]

Sách mới: Lịch sử lí luận phê bình văn học Việt Nam

Cơ sở của cuốn sách này là một đề tài nghiên cứu khoa học do Phòng Lí luận văn học thuộc Viện Văn học thực hiện trong vòng hai năm dưới sự chủ trì của PGS. TS. Trịnh Bá Đĩnh. Sau đó, các tác giả đã sửa chữa, bổ sung, cập nhật thêm tư liệu, trình bày thành một cuốn sách hoàn chỉnh. Sau đây là phần viết của các tác giả: PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh viết các chương: I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, và phần Kết luận; PGS.TS. Đinh Minh Hằng: chương II, III, IV; TS. Cao Kim Lan: chương V, XIV; ThS. Lê Thị Dương: chương XVI; ThS. Trần Thiện Khanh: chương XII.

Chú giải ngắn về phê bình văn học Đỗ Lai Thúy và Thơ như là mỹ học của cái khác

Chú giải ngắn về phê bình văn học Đỗ Lai Thúy và Thơ như là mỹ học của cái khác