Posts Tagged ‘“Thi pháp học so sánh”’

Ba mươi năm lý luận văn học: thành tựu, cục diện và vấn đề mới

Trong ba mươi năm qua, lí luận văn học dưới sự chỉ đạo của phương châm cải cách, giải phóng tư tưởng, trên cơ sở phê phán tư tưởng văn học của “bè lũ bốn tên” đã tiến hành những cuộc thảo luận lớn về các vấn đề như chủ nghĩa nhân đạo, nhân tính. Cuộc thảo luận về chủ nghĩa nhân đạo và nhân tính có tác dụng khôi phục lại những quan niệm đã bị hiểu lầm về con người, trả lại bản tính người cho con người, đồng thời cũng xác lập nên quan niệm về con người hiện thực đích thực trong văn học nghệ thuật.