Posts Tagged ‘Tố Hữu’

Người đồng hành cùng thơ

Trước hết, đây là cuốn sách, thông qua các tác giả tiêu biểu của nó, đã phản ảnh khá toàn diện, phong phú, có chiều sâu về một thời kỳ thơ sôi nổi, mang tính cách mạng, có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài tới thơ và rộng hơn thơ, tới văn học Việt Nam suốt thế kỷ XX. Đó là thời kỳ mà ta vẫn quen gọi là Thơ Mới. Qua một số tác giả như Huy Cận, Xuân Diệu, Tế Hanh… Hà Minh Đức đã cho ta một cái nhìn tổng quát, đó là một cuộc lột xác thơ ca khi cái cũ đã từng đạt những thành tựu huy hoàng

Nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả của lý luận văn học Việt Nam qua tiếp thu lý luận văn học từ nước ngoài*

Đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam mở đầu bằng văn kiện Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Đường lối ấy được phát triển, bổ sung và hoàn thiện bằng tư tưởng văn nghệ Hồ Chí Minh qua các phát biểu, bài viết của Người (từ 1943 đến 1969). Báo cáo của Tổng Bí thư Trường Chinh Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 2 (1948), thư của Ban chấp hành TƯ Đảng gửi các Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ hai (1957), lần thứ ba (1962), lần thứ tư (1968) và các bài phát biểu về văn nghệ của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu. Tiếp đó, sau 1986 bước vào thời kỳ đổi mới là các Nghị quyết của Ban Chấp hành TƯ hoặc của Ban Bí thư TƯ, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, dân tộc và nhân văn, hội nhập với thế giới

Ghi chép từ Hội nghị nhà văn đảng viên 6-1979

Cuối cùng, Chế Lan Viên còn ngoặc được vào cái ý là nghiên cứu văn học đến đâu chưa nói, nhưng văn viết ra phải có văn. Nếu không, tôi đề nghị lập một cái hội lý luận riêng, chứ không để như thế này mãi được, không để cho các nhà lý luận thô thiển thao túng cả văn chương… Một đề nghị rất hợp lý đấy. Đến mức, sau khi ông Chế Lan Viên nói xong, trong hội nghị thấy truyền tay nhau một cái giấy cáo phó, ý như thể là Chế Lan Viên đã làm một công việc sinh phúc là khai tử cho Vũ Đức Phúc