Recent Articles

Hành trình lý thuyết của Hans Robert Jauss

Hans Robert Jauss (1921 – 1997) là lý thuyết gia văn học người Đức. Cùng với Wolfgang Iser, ông phát triển khuynh hướng mỹ học tiếp nhận “Trường phái Konstanz”. Hành trình lý thuyết của ông khởi đi từ nghiên cứu văn học trung cổ, trên cơ sở của thông diễn học triết học, ông tiến đến lịch sử văn học và mỹ học tiếp nhận, và cuối cùng dừng lại ở các vấn đề thông diễn học văn học. Sự nghiệp của ông cho thấy các vấn đề triết học có thể liên hệ và tác động đến sự phát triển của lý thuyết văn học như thế nào. Vì vậy, việc trở về với hành trình lý thuyết này là cách thức để ta có thể tiếp xúc với cách đặt vấn đề, chuyển dẫn vấn đề, và giải quyết vấn đề của một lý thuyết gia, trước những thách thức đặt ra của nghiên cứu văn học, đồng thời cũng để ta thấy các vấn đề của văn học gắn với sự nhận thức chung về thế giới và đời sống như thế nào.

Hải Triều (1908 – 1954)

Trong 26 năm cầm bút hoạt động bền bỉ trên mặt trận tư tưởng, báo chí và văn hóa cách mạng, ông đã viết nhiều bài báo, tác phẩm nổi tiếng, cắm được những cột mốc quan trọng của lộ trình tư duy mác-xít về triết học, về lý luận văn nghệ, sau này được tập hợp lại khá đầy đủ trong Hải Triều toàn tập gồm 2 tập ngót 900 trang in, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 1996.

Triết lí kiểu phụ nữ

Tôi đã giở xem ít nhất ba bộ bách khoa triết học hiện nay và chẳng tìm thấy dấu tích gì về các tên tuổi này (trừ Hypatia). Không phải không có phụ nữ làm triết học. Thật ra, các bậc triết gia nam tử đã muốn quên các bà đi, có thể sau khi đã chiếm hữu tư tưởng của các bà.