Recent Articles

Ebook: Văn học và phê bình

Tập hợp một số bài viết trong khoảng mươi năm nay, ở cuốn sách này, người viết không có tham vọng bao quát đầy đủ diện mạo chung cùng các hiện tượng, các vấn đề của văn học và phê bình suốt thời gian ấy. Vốn nghĩ rằng, người làm phê bình văn học cần có ý kiến của mình trước các hiện tượng và vấn đề đáng chú ý đang diễn tiến đương thời, người viết đã đưa vào đây những bài viết mang tính chất như vậy, không chú trọng ngắn hay dài, kể cả những bài đề cập đến các hiện tượng và vấn đề còn đang bàn cãi, thảo luận. Những ý kiến nêu ra ở đây chủ yếu là mong đối thoại cùng bạn đọc và và đồng nghiệp hơn là mong đưa ra những kiến giải xong xuôi về các hiện tượng và vấn đề ấy cũng như về các nội dung khác được nói tới trong cuốn sách.

Mấy suy nghĩ về thể trường ca

Lại Nguyên Ân Trong thơ những năm gần đây có sự xuất hiện ngày càng nhiều những sáng tác thơ dài, thường được gọi là trường ca. Ở miền Bắc, từ các nhà thơ lớp trước đến các nhà thơ thuộc lớp trẻ lần lượt hầu như đều tự “thử sức” qua loại hình thơ […]