Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
287 lượt xem

Bai thu hoach một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng

Bạn đang quan tâm đến Bai thu hoach một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Bai thu hoach một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng

Lớp đạo đức công tác xây dựng đảng hiện nay là mô hình mẫu mực, nêu lên trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng đảng, từ đó nêu lên những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Công việc hiện tại.

Đạo đức là một yếu tố rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng Đảng” là nâng cao nhận thức của đảng viên, giúp đảng viên hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này, có ý thức sửa chữa và thực hiện đúng nội dung xây dựng mô hình. Sau đây là văn mẫu 4 bài được hoatieu.vn sưu tầm những nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng đạo đức của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay, mời các bạn tham khảo.

1. Nhiệm vụ chính của Tuyển tập xây dựng Đảng số 1

Sau khi nghiên cứu các nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bản thân tôi đã hiểu được những vấn đề cơ bản từ các chủ đề mà tôi đã nghiên cứu, và rút ra một số câu hỏi từ các nghị quyết. Các chi tiết cụ thể như sau: i. Có nhận thức và hiểu biết của riêng họ về các vấn đề cơ bản và quan điểm mới về các chủ đề được đề cập trong nghị quyết:

Qua nghiên cứu nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cá nhân tôi rút ra được những điều sau:

Về mặt cấu trúc, Mười hai gồm 6 phần:

(1) Nhất trí với nội dung cơ bản của báo cáo chính trị về đánh giá và thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Tập Cận Bình (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020, Báo cáo kinh tế của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tập, trình Đại hội đồng;

(2) Trình báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII thông qua việc xem xét Báo cáo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

<3 Đồng ý không sửa đổi, bổ sung hiến pháp đảng hiện hành;

(4) Thông qua Báo cáo tổng kết và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI;

(5) Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

(6) Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. (Đại hội Đảng của Tập Cận Bình có thêm hai phần: thông qua dự thảo Đề cương xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung năm 2011); thông qua dự thảo chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2011-2020)

Nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII dựa trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, kế thừa, bổ sung và phát triển các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, các phiên họp toàn thể trong nhiệm kỳ, và đường lối, quan điểm của đảng trước đó. Trong đó, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị đều đưa ra những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và những vấn đề mới như sau:

Đổi mới phương thức tăng trưởng, hoàn thiện hệ thống, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã kế thừa thành tựu công tác của Tập Cận Bình, có bước phát triển mới và rõ nét. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội, văn kiện đặc biệt chú trọng đến những nhiệm vụ, giải pháp kết hợp giáo dục, đào tạo, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đắc lực cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, điều chỉnh cơ cấu kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược lớn.

Trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX đã chỉ rõ: “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”. Cụm từ “trong hoàn cảnh mới” là điểm nhấn mới.

Về ngoại giao và hội nhập quốc tế, báo cáo cho rằng vấn đề cốt lõi là xác định mục tiêu cuối cùng là lợi ích quốc gia.

So với nghị quyết của Tập Cận Bình, điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII về chủ trương phát huy đoàn kết dân tộc là: “phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực của đất nước và của mọi người có khả năng sáng tạo”; ” và không vi phạm khối thịnh vượng chung quốc gia “Sự khác biệt về Quyền lợi – Quốc gia”. Về phương hướng xây dựng giai cấp xã hội, văn kiện đặt ra yêu cầu mới, đó là “tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tôn giáo”.

Trong phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ quyền làm chủ đất nước của nhân dân, ngoài việc đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp mới, Văn kiện còn bổ sung phương hướng: “Thực hiện đầy đủ và đồng lòng dân chủ trong mọi lĩnh vực xã hội. đời sống.” “Phấn đấu xây dựng các công cụ pháp lý liên quan trực tiếp đến quyền tự chủ của nhân dân.” Nội dung “giám sát” được bổ sung theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Về xây dựng và hoàn thiện đất nước pháp quyền, văn kiện đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới, nhất là thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức đất nước theo quy định của hiến pháp. Luật năm 2013.

Về công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, báo cáo chính trị nhấn mạnh việc kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương 4 của Đảng.

Những điểm mới được đưa ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc phản ánh sự tiến bộ về lý luận, tư tưởng của Đảng và sẽ trở thành phương hướng chính trị quan trọng cho mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước trong 5 năm tới.

Tăng cường xây dựng Đảng liêm chính, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản trị và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Công tác chấn chỉnh được đẩy mạnh toàn diện, kinh tế phát triển nhanh và bền vững đã tạo cơ sở cho nước ta sớm cơ bản xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Tập Cận Bình tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vốn có. Ra sức xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, tương xứng với chức trách, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

(2) Tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

(3) Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động và sức cạnh tranh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược lớn (hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), đồng bộ toàn diện. liên quan đến đổi mới mô hình tăng trưởng, điều chỉnh cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

(4) Kiên quyết đấu tranh, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế trong tình hình mới, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

(5) Tất cả các nguồn lực và sự sáng tạo thu hút và thúc đẩy mọi người một cách mạnh mẽ. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết các vấn đề cấp bách; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và an toàn con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và không ngừng giảm nghèo. Phát huy quyền làm chủ đất nước của nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(6) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; quan tâm phát triển con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ, khả năng lao động …; tạo môi trường văn hóa lành mạnh.

Hai. Tôi cần làm gì để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình mà nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam

đề ra

1. Về tư tưởng chính trị:

-Luôn tuân thủ quan điểm và hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin

– Luôn chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật dân tộc, đồng thời vận động các thành viên trong gia đình và người thân thực hiện các quy định của nơi cư trú.

– Học tập và nghiên cứu chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2. Phẩm chất đạo đức trong lối sống:

– Sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Giữ cho khu phố luôn đoàn kết

3. Đề xuất, kiến ​​nghị: Để tổ chức nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong Đảng bộ đơn vị trong thời gian tới, tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp như sau: mạnh>

– Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung làm rõ và nêu cao ý thức trách nhiệm cá nhân, mô hình thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm. . 05-ct / tw, ngày 15 tháng 5 năm 2016 Bộ Chính trị “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Bài viết tóm tắt nhiệm vụ chính hiện tại của Lide Shuren số 2

Một trong những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trăn trở nhất trong suốt cuộc đời của mình là xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, để đảng là đạo đức, là văn minh là lẽ đương nhiên, mỗi cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng thực sự là điều đương nhiên. người lãnh đạo và đầy tớ trung thành của nhân dân. Tư tưởng trồng người bằng đạo của Đảng được thể hiện sinh động trong tư tưởng lý luận và hoạt động thực tiễn.

Từ khóa huấn luyện chính trị đầu tiên vào năm 1925-1927, để ươm những “hạt giống đỏ” của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã dạy đầu tiên về tư cách con người. Cuộc cách mạng. 23 tiêu chuẩn xác định tư cách của người cách mạng được thể hiện qua ba mối quan hệ với bản thân, với người khác và cơ bản là với những chuẩn mực đạo đức của người cán bộ cách mạng, chẳng hạn:: Tiết kiệm. Bình yên nhưng không riêng tư. Cả hai đều quyết tâm sửa mình … kiên nhẫn (siêng năng) … công khai và riêng tư. Không tò mò về danh sách, không kiêu ngạo. Đã nói nó phải được thực hiện. giữ vững ổn định tư tưởng. Hi sinh … tha thứ … dũng cảm. Vâng lời quần chúng … Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947) – tác phẩm chứa đựng những ý kiến ​​rất quý báu về công tác xây dựng đảng trong điều kiện đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh đặt tên phần thứ ba là nhân vật. và đạo đức cách mạng Bài đầu tiên là 12 bài viết về tư cách của một đảng viên chân chính cách mạng, chủ yếu là đạo đức và tiêu chí đầu tiên nêu rõ điều này: “Đảng không phải là một tổ chức là một cán bộ phát triển tài năng. Nó phải hoàn thành giải phóng dân tộc, thịnh vượng đất nước, là nhiệm vụ hạnh phúc của đồng bào ”.

Đồng thời, trong phần thứ ba của tác phẩm, Hồ Chí Minh cũng đã xác định rõ căn cước của một người cán bộ, đảng viên thực sự, Người chỉ rõ: “Người cán bộ, đảng viên tốt phải trở thành người cách mạng, có lương thì có. không có gì khó, việc này hoàn toàn ngoài mình, lòng mình chỉ biết vì đảng, vì nước, vì dân, chí công vô tư, chí công vô tư, chí công vô tư. càng ngày càng ít, nhưng những đức tính tốt sau đây sẽ ngày càng nhiều. Tóm lại, lòng tốt bao gồm năm loại: nhân từ, chính trực, khôn ngoan, dũng cảm và chính trực. ”

XEM THÊM:  Soạn văn 7 bài những trò lố hay là varen

Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (1958), tác phẩm tập trung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng, Người xác định: “Nói tóm lại, đạo đức cách mạng là: quyết tâm suốt đời phụng sự Đảng và chiến đấu , đấu tranh cho cách mạng. Đây là quan trọng nhất ”(4). Trong Di chúc của mình, Hồ Chí Minh nhắc nhở toàn đảng, toàn dân ghi nhớ những điều Người đã cống hiến trọn đời, đồng thời nhắc nhở: “Đảng ta là đảng cầm quyền, mỗi đảng viên, cán bộ phải thật sự có tinh thần đạo đức cách mạng, cần cù, tiết kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ vững sự trong sạch của đảng, xứng đáng là người lãnh đạo nhân dân, là người đầy tớ trung thành. ”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những nguyên tắc cơ bản định hướng cho quá trình rèn luyện và phát triển đạo đức. Đó là những nguyên tắc đi đôi với hành động, phải nêu gương đạo đức; đạo đức phải được tu dưỡng suốt đời; xây dựng đạo đức cách mạng phải kết hợp với đấu tranh chống trái đạo đức. Khi đề cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu tổ chức đảng, Người cho rằng “một tấm gương sống còn hơn trăm bài phát biểu quần chúng”. Trên cương vị là người lãnh đạo của Đảng, bản thân đồng chí luôn là tấm gương sáng về rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, cách mạng, vì nhân dân. Một con người tỏa sáng với tinh thần “Giàu sang không cám dỗ, nghèo khó không lay chuyển, uy nghiêm không khuất phục”, là tấm gương tu dưỡng, rèn luyện đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và cho rằng phòng, chống băng hoại đạo đức thông qua tự phê bình và phê bình là một giải pháp quan trọng, cần tiến hành thường xuyên, liên tục như “rửa sĩ diện mỗi ngày ”. Chuẩn mực đạo đức của nước, trung với Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết. Là những người con ưu tú của dân tộc, đảng sinh ra từ dân tộc trước hết phải là tổ chức của những người yêu nước. Đồng thời, mục tiêu, lý tưởng của Đảng là phụng sự Tổ quốc, Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp và dân tộc, đại biểu trung thành lợi ích của lớp. .và nhà nước, bên không có quyền lợi nào khác. Vì vậy, trung thành với đất nước và trung thành với đảng là một.

Thứ hai, đạo đức, tiết kiệm, liêm chính, công bằng. Đây là chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh hết sức coi trọng, là phẩm chất “con người” của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện hiện nay, những cán bộ, đảng viên được giao ít nhiều phải kiểm soát nguồn quyền lực và phân chia lợi ích phải trở thành tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm trong sản xuất và lao động. Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư của mỗi cán bộ, đảng viên, thời gian gần đây thường xuyên thu hút sự quan tâm của nhân dân.

Thứ ba, đạo đức liên quan mật thiết đến con người. Đây là nguồn sức mạnh của đảng. Trong những năm hoạt động bí mật, đảng đã bị chính quyền thực dân phong kiến ​​khủng bố, đàn áp dã man nhưng vẫn phát triển, chính vì gần dân, được nhân dân đùm bọc, đùm bọc, giúp đỡ. Tuy nhiên, khi đảng trở thành đảng cầm quyền sẽ có nguy cơ sinh ra bệnh quan liêu, xa lánh và khinh rẻ nhân dân. Vì vậy, trong sinh hoạt phải đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật đảng; phát huy tối đa quyền làm chủ đất nước của nhân dân, dựa vào nhân dân, lắng nghe ý kiến ​​phê bình của nhân dân đối với đảng … >Xây dựng đảng về đạo đức là một trong những nội dung của công tác xây dựng đảng, cùng với các nội dung khác, đảng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức trở thành nội dung tổng thể của công tác xây dựng đảng. Công việc. Đây không chỉ là sự kế thừa, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là yêu cầu của thực tiễn cách mạng. Trong điều kiện hiện nay, xây dựng đạo đức và tu dưỡng con người có lợi cho việc hình thành nguồn sức mạnh nội sinh, trở thành nền tảng của đảng và mỗi đảng viên. Mỗi đảng viên và toàn đảng bộ rèn luyện đạo đức trong sáng, đặt lợi ích của đất nước, dân tộc lên trên hết để tạo thành lực lượng chung, đoàn kết toàn tổ chức đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. đưa ra. thông qua cuộc cách mạng. Trong khi chú trọng xây dựng đạo đức và tu dưỡng con người, đảng cũng được củng cố và là nền tảng vững chắc để chiến thắng các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài. Dù âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động rất phức tạp, nguy hiểm nhưng chỉ cần đảng bộ trong sạch, vững mạnh thì không thể phát huy tác dụng.

Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, trong thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là xử lý các vụ án tham nhũng lớn do Đảng quản lý theo quy định của pháp luật. đạt được những kết quả quan trọng, có tác dụng thức tỉnh, giáo dục, rèn luyện toàn diện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền. Để đạt được những kết quả đó, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí ở các cấp cần tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời với quyết tâm cao, kiên trì và quyết liệt. Bên cạnh việc trấn áp và xử lý các vụ án tham nhũng lớn, cần hoàn thiện các chính sách, quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh giáo dục nhân viên, rèn luyện đạo đức, xây dựng tác phong và lề lối làm việc. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị hãy chấm dứt những hành vi “tham lam nhỏ nhen” gây phẫn nộ cho quần chúng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức tu dưỡng rèn luyện, thực sự có đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng phong cách đảng trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh lãnh đạo, ngang tầm nhiệm vụ của kỷ nguyên mới ..

3. Tiểu luận Mô hình đạo đức xây dựng Đảng số 3 tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một câu nói nổi tiếng về Đảng, rất ý nghĩa: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Đề xuất này ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm giữ vững địa vị, vai trò, bản chất và khả năng của đảng cầm quyền trong công tác xây dựng đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc giáo dục, tu dưỡng đạo đức cho cán bộ, đảng viên, coi đạo đức là gốc của cách mạng. Tuy nhiên, vấn đề đạo đức trong xây dựng đảng chưa thống nhất với các nội dung khác. Bên cạnh đó, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhiều thành phần trong xã hội, nhất là giới trẻ đang là vấn đề nổi cộm trong đời sống hiện nay. Vấn đề này, được coi là một trong bốn nguy cơ lớn đối với vai trò lãnh đạo của đảng, đòi hỏi đảng phải đối mặt với các vấn đề văn hóa, đạo đức và chịu trách nhiệm nặng nề là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi. Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” 1. Đây là lần đầu tiên Đảng ta đưa yếu tố “đạo đức” vào nội dung xây dựng Đảng vào văn kiện, được đặt liền với nội dung chính trị, tư tưởng, tổ chức,… và coi đó là một nội dung quan trọng của sự phát triển của đảng. hôm nay.

Theo quan điểm của xây dựng đạo đức, xây dựng đảng thực chất là xây dựng văn hóa của đảng viên, xây dựng nhân tài mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Nó không chỉ là một bộ phận hợp thành trong nội dung xây dựng đảng mà còn là nhân tố bảo đảm thắng lợi của công tác xây dựng đảng về chính trị, xây dựng tư tưởng, xây dựng tổ chức. Vì đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, tư tưởng chính trị trong sáng, tổ chức đoàn kết thống nhất thì năng lực lãnh đạo và hiệu quả chiến đấu của đảng viên đã được khẳng định trong thực tiễn.

Trước hết, kết hợp với việc thực hiện nghị quyết lần thứ tư (mục 12) của Ban Chấp hành Trung ương CPC về xây dựng, chỉnh đốn đảng, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. ct / tw (số 12). Đây là giải pháp quan trọng để xây dựng đạo đức, tu dưỡng con người đã được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp triển khai thực hiện với nhiều cách làm mới, hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong ý thức và hành động, ngăn chặn tình trạng “thoái hóa biến chất” của cán bộ, đảng viên 2 – Việc xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế ngày càng đi vào nề nếp, các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm minh, góp phần củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng. Nghị quyết TƯ 4 (Điều 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng và cán bộ. nêu cao trách nhiệm lấy cán bộ, đảng viên, nhất là tiểu đội trưởng làm gương, đồng thời “đẩy mạnh công khai quá trình tổ chức, thực hiện, biểu dương những nơi làm tốt, phản ánh và nhân rộng những việc tốt, việc tốt. đồng thời tích cực nhắc nhở, phê bình những nơi làm việc chưa tốt “3 không, nhằm ngăn chặn Góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện” tự diễn biến “,” tự chuyển hóa “trong nội bộ.

Hai là đề cao tính tự giác, nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Muốn trồng người bằng đức, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự tu dưỡng theo các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được xây dựng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Đạo đức cách mạng không từ trên trời rơi xuống, được phát triển và củng cố qua đấu tranh, rèn luyện hàng ngày. Như ngọc càng mài, càng vàng, càng sáng”. Yêu cầu đạo đức của người cán bộ hiện nay. và đảng viên: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; tin tưởng vào thắng lợi của con đường xã hội chủ nghĩa, luôn xứng đáng là người lãnh đạo nhân dân, là người công bộc trung thành; gương mẫu về đạo đức, lối sống; ứng xử cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; có tinh thần tự giác học tập, rèn luyện; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chủ động, dũng cảm. tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong nhân dân. Chỉ có như vậy, Đảng ta mới khẳng định được uy tín của mình và tạo thành sức hút, sự cố kết, sức mạnh của quần chúng nhân dân mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tiền phong của cán bộ, đảng viên là phương pháp cơ bản để giáo dục, tu dưỡng đạo đức, lối sống. Đồng thời, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải quán triệt sâu sắc và tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương, để việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên trở thành lý do hàng ngày và tạo thành sức lan tỏa trong nội bộ. bữa tiệc. Trong xã hội, cái thiện, cái đẹp được nhân lên, cái xấu, cái tiêu cực bị đẩy lùi.

Thứ ba, phát huy cao độ vai trò của nhân dân trong việc giám sát việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đó là chủ trương nhất quán của đảng ta và chủ trương công tác của đảng là liên hệ chặt chẽ với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng. Để phát huy hết vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng đảng, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, được cụ thể hóa thành luật làm cơ sở pháp lý để thực hiện. Trong đó, quy định nhân dân thực hiện quyền giám sát gián tiếp (thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội) và quyền giám sát trực tiếp (báo cáo, kiến ​​nghị với cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). , các tổ chức chính trị – xã hội và các cơ quan có thẩm quyền) trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức liêm khiết, lối sống, nêu gương, thi hành công vụ, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ công dân. nhiệm vụ, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan nhà nước và các sở, ban, ngành có thẩm quyền các cấp. Cần làm tốt công tác cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp, nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền và trách nhiệm tham gia xây dựng đảng, chính quyền các cấp. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng và nhà nước về phát huy dân chủ. Đồng thời, cơ chế, chính sách không ngừng được hoàn thiện, nhân dân thực hiện quyền giám sát trong lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên dưới nhiều hình thức. Làm tốt công tác khen thưởng, động viên quần chúng, phát hiện và báo cáo kịp thời những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật. Những người vi phạm sẽ bị xử lý kiên quyết, những người bị phát hiện sẽ bị trừng phạt.

XEM THÊM:  Bài văn rước ông táo về nhà

Thứ tư, tăng cường nỗ lực chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí. (12) Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ rõ: “Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng một số cán bộ, đảng viên sa sút là do bản thân cán bộ. đối với đảng và nhân dân ”7. Những biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống là: “Chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, ích kỷ; chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; đố kỵ, ganh ghét, so sánh, đố kỵ, không muốn người khác vượt trội” 8; “Tham nhũng. , tham nhũng, lạm quyền … lợi dụng, lạm quyền để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực “9.

Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, trong thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là xử lý các vụ án tham nhũng lớn do Đảng quản lý theo quy định của pháp luật. đạt được những kết quả quan trọng, có tác dụng thức tỉnh, giáo dục, rèn luyện toàn diện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền. Để đạt được những kết quả đó, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí ở các cấp cần tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời với quyết tâm cao, kiên trì và quyết liệt. Bên cạnh việc trấn áp và xử lý các vụ án tham nhũng lớn, cần hoàn thiện các chính sách, quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh giáo dục nhân viên, rèn luyện đạo đức, xây dựng tác phong và lề lối làm việc. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị hãy chấm dứt những hành vi “tham lam nhỏ nhen” gây phẫn nộ cho nhân dân.

Xây dựng con người là một yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức tu dưỡng rèn luyện, thực sự có đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng phong cách đảng trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh lãnh đạo, ngang tầm nhiệm vụ của kỷ nguyên mới ..

4. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ chỉnh đốn, chỉnh đốn lần thứ tư, bội thu

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong năm qua cho thấy, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng đảng, là nhiệm vụ then chốt, quyết định sức mạnh và uy tín của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương CPC, Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương CPC, Ban Bí thư đã nhiều lần ra nghị quyết, kết luận, chỉ thị về công tác xây dựng đảng, trong đó tiêu biểu có bốn việc sau:

Đầu tiên là nghị quyết số 03-nq / TW của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) ngày 26 tháng 6 năm 1992 về “một số công tác chỉnh đốn đảng” là nội dung chỉnh đốn đầu tiên của Đảng vốn được sử dụng rộng rãi trong xã hội Xô Viết, khi mô hình xã hội chủ nghĩa tan rã đã làm thay đổi lớn tình hình chính trị thế giới, đặt cách mạng nước ta trước thời cơ mới và thách thức mới. Những kết quả bước đầu của công cuộc đổi mới chứng tỏ đường lối của Đảng ta là đúng đắn, cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện sáng tạo đường lối của Đảng. Song, bên cạnh đó, Đảng ta cũng đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, trong đó nổi lên những nguy cơ không thể xem thường. Nghị quyết 03-nq / tw chỉ rõ: “Trong đảng viên ý chí chiến đấu sa sút, lý tưởng sa sút, dao động, mất lòng tin, một số đồng chí bị khuynh hướng cơ hội tác động, xét lại, mong lãnh đạo đất nước đi vào con đường khác; thậm chí có phản bội, có người đầu hàng, không ít cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân thực dụng lôi kéo trở nên sa đọa, tệ nạn tham ô, hối lộ, buôn lậu, tiêu xài hoang phí tài sản của nhân dân đã diễn ra nghiêm trọng, kéo dài. danh tiếng và Uy tín ”(1). Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới cấp bách đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới, tự chấn chỉnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện công tác xây dựng đảng. Với sự tham gia sâu rộng, cụ thể hóa và phát triển các quan điểm, chủ trương của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng ta đã từng bước làm rõ hơn con đường và giải pháp xã hội chủ nghĩa. Lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, chấn chỉnh tổ chức bộ máy của đảng các cấp, đặc biệt chú trọng củng cố các tổ chức cơ sở của đảng trên các lĩnh vực, lĩnh vực kinh tế, chính trị then chốt.

Thứ hai, Nghị quyết số 10-nq / tw của Hội nghị lần thứ sáu (lần thứ hai) Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 2 tháng 2 năm 1999 về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong tình hình hiện nay về công tác xây dựng Đảng” nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là phát huy thế mạnh, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, tiếp tục củng cố, chấn chỉnh, vững mạnh toàn diện. Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kỷ niệm 30 năm ngày thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 – 2-9-1999), toàn Đảng bộ triển khai các hoạt động xây dựng đảng, củng cố đảng, tự phê bình và phê bình. Và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng (3/2/1930 – 3/2/2000). Cuộc vận động này được thực hiện từ ngày 19 tháng 5 năm 1999 đến ngày 19 tháng 5 năm 2001, sau này đã trở thành nền nếp, theo lời dặn của bác tôi trong di chúc phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn đảng để nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. trong cán bộ và trong đảng. Hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Thứ ba, việc xây dựng và chỉnh đốn bên thứ ba được đánh dấu bằng việc ban hành Nghị quyết số 12-nq / TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương vào ngày 16 tháng 1 năm 2012. Nghị quyết khẳng định công tác xây dựng Đảng tuy đạt kết quả nhưng còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém làm giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng, đặt ra thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của Đảng và chế độ. Một số vấn đề bức xúc nảy sinh trong thời kỳ này, đó là: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. cuộc sống, biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Sa sút lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, ham danh lợi, kèn cựa địa vị, bè phái, tham nhũng, lãng phí, độc đoán, vô kỷ luật ”(2). Tránh là phương châm; thực hiện các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phương thức có mục tiêu, kết hợp giữa “chống và xây”, “vừa xây vừa chống”, nói và làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn đọng nhất là, Đảng ta lãnh đạo công tác chấn chỉnh, quyết tâm cao trách nhiệm chính trị, sáng tạo. những thay đổi tích cực trong hệ thống chính trị.

Nghị quyết số 04 / nq-tw Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nội bộ” tự suy thoái. những biểu hiện “diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung nâng cao ý thức cảnh giác nguy cơ của toàn đảng bộ, đề ra biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội. Khắc phục những yếu kém trong công tác của người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, nghị lực , thực sự dám đi đầu, làm gương, biết đặt lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, nhất là ở các cấp. bữa tiệc được nâng cao.

Công tác chỉnh đốn đảng đạt kết quả tích cực, công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh, có chuyển biến về nhiều mặt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngăn chặn, đẩy lùi tác nhân tiêu cực, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đội ngũ cán bộ các cấp được nâng cao trách nhiệm gương mẫu của người đảng viên và việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức tương đối đồng bộ. Nhiều cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, nêu gương, tận tụy trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo Chỉ thị số 05-ct / tw ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mọi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Thành viên; đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp coi trọng lãnh đạo, hướng dẫn sơ kết, tổng kết, công khai, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” được tuyên truyền hiệu quả bằng nhiều hình thức. Ngoài ra, Đảng viên vi phạm, coi thường cán bộ, cán bộ hưu trí về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, … sẽ bị nghiêm trị. Tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi của bản thân, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Những thành tích xuất sắc nêu trên đã góp phần quan trọng làm cho Đảng ta ngày càng đoàn kết, vững mạnh, trong sạch, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đặt cơ sở và tiền đề vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua đạt được kết quả nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới. Đấu tranh phát hiện, ngăn chặn, giải quyết sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bên trong. Năng lực tự kiểm tra và xử lý vi phạm của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn yếu, cần khẩn trương khắc phục. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ích kỷ cá nhân, cơ hội, thực dụng, hám danh, hám danh, cá biệt, tham nhũng, lãng phí, chuyên chế, vô kỷ luật. vẫn rất nghiêm túc. Việc thực hiện lý tưởng chệch mục tiêu xã hội chủ nghĩa, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với đảng. Các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, đất nước, tấn công mạnh mẽ, trực tiếp vào tư tưởng, đường lối, chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ. Đảng, Đảng, chính quyền, đất nước và nhân dân.

Xem phần Quy trình Quản lý trong phần Bảng.

  • Tuyển tập Hội nghị toàn thể lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
  • Người Đảng viên mới xuất sắc nhất
  • Học Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Hồ Chí Minh
  • li>

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Bai thu hoach một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *