Chuyên đề: Văn học so sánh


  1. Susan Bassnett. Tổng quan văn học so sánh (Ngân Xuyên dịch)
  2. Steven Tötösy de Zepetnek. Văn học so sánh mới với tư cách lý thuyết và phương pháp (Hải Hà dịch)
  3. Marian Galik. Tính liên văn học như một khái niệm trong văn học so sánh (Thạch Linh dịch)
  4. Cao Việt DũngVăn học so sánh ở Pháp
  5. Trần Quỳnh HươngVăn học so sánh ở Trung Quốc

Leave a Reply