Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho tới 1945


Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hoá

trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho tới 1945

(NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2005)
Vương Trí Nhàn

Leave a Reply