Recent Articles

Khuynh hướng duy ngữ trong văn học hiện nay

Triết học ngôn ngữ coi ngôn ngữ là cái phổ quát nhât, là ngôi nhà của tồn tại. Hình dung như ngôi nhà còn chưa đầy đủ mà phải nói là ngôn ngữ ở trong chúng ta đồng thời chúng ta ở trong ngôn ngữ.