Recent Articles

Vấn đề nội dung, chất liệu và hình thức trong sáng tạo nghệ thuật ngôn từ (2/2)

Nhiệm vụ cơ bản của mỹ học là nghiên cứu khách thể thẩm mỹ trong tính đặc trưng của nó, tuyệt không đánh tráo nó bằng một giai đoạn trung gian nào đó của quá trình thực hiện nó, và trước hết cần phải hiểu khách thể thẩm mỹ một cách tổng hợp, trong chỉnh thể của nó, cần phải hiểu hình thức và nội dung trong quan hệ tương hỗ cơ bản và thiết yếu của chúng: hiểu hình thức như là hình thức của nội dung và nội dung như là nội dung của hình thức, hiểu tính đặc trưng và quy luật quan hệ tương hỗ giữa chúng. Chỉ trên cơ sở sự thấu hiểu như thế mới có thể vạch ra được phương hướng đúng đắn cho sự phân tích mỹ học cụ thể đối với từng tác phẩm riêng biệt.

Vấn đề nội dung, chất liệu và hình thức trong sáng tạo nghệ thuật ngôn từ (1/2)

Bài viết này là một thử nghiệm phân tích dưới góc độ phương pháp luận một số khái niệm và vấn đề cơ bản của thi pháp học trên cơ sở mỹ học hệ thống chung. Điểm xuất phát cho sự khảo cứu của chúng tôi là một số công trình về thi pháp học của các tác giả Nga, mà những luận điểm chính trong đó chúng tôi sẽ xem xét phê phán ở mấy chương đầu; tuy vậy chúng tôi sẽ không đề cập đến và không đánh giá những khuynh hướng và những công trình riêng biệt trong chỉnh thể và trong tính xác định lịch sử của chúng, bởi vì đối với chúng tôi cái có ý nghĩa quan trọng hàng đầu chỉ là giá trị hệ thống của những khái niệm và luận điểm cơ bản.

Văn hoá nguồn mạch sáng tạo và khám phá văn chương

Trong lịch sử vận động và phát triển của văn chương,văn chương được đặt trong mối liên hệ mật thiết, được so sánh, đối chiếu, khi thì với đạo đức, tín ngưỡng, tôn giáo, tâm hồn con người, khi thì với xã hội, tự nhiên, cuộc sống. Và văn chương có thể được tiếp cận dưới góc độ tư tưởng, triết học, mỹ học, hay lý thuyết thông tin và giao tiếp, ngôn ngữ học, ký hiệu học…