Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
1417 lượt xem

Viết bài thu hoạch về công tác dân vận

Bạn đang quan tâm đến Viết bài thu hoạch về công tác dân vận phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Viết bài thu hoạch về công tác dân vận

tài liệu biên soạn tư tưởng của Thành phố Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng luôn là kim chỉ nam cho các thế hệ đảng viên. Dưới đây là tài liệu học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng giúp các bạn có thêm tư liệu để hoàn thành bài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng

  • bài học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. tư tưởng về dân chủ và vai trò của nhân dân – tiền đề của công tác vận động quần chúng

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng, chúng ta dễ dàng nhận thấy trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người luôn mơ ước xây dựng một thể chế dân chủ mới trên đất nước mình. trong thể chế dân chủ đó, nhân dân sẽ là người làm chủ thực sự về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh …; người cán bộ phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nước ta là một chế độ dân chủ” vì nhà nước ta ra đời sau thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945, là nhà nước do nhân dân làm chủ: “lợi ích đều cho nhân dân, quyền hành bao nhiêu thì bấy nhiêu.” vì dân … sức và lực là ở dân ”(2). coi đây là điểm xuất phát, tiền đề của công tác vận động quần chúng. Dân chủ là bản chất của chế độ chúng ta. Dân chủ vừa là quyền vừa là trách nhiệm của nhân dân. đảng cầm quyền phải coi “dân chủ là kho tàng quý báu nhất của nhân dân”. vì vậy, công tác vận động quần chúng phải coi việc thực hiện dân chủ là nội dung chính. Như thực tiễn đã chỉ ra, chúng ta đã đi một chặng đường dài trong việc thực hành dân chủ xã hội. Dân chủ ở cơ sở được tập trung chỉ đạo, có những bước tiến quan trọng. dân chủ bầu cử là quan trọng hơn. hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã có nhiều tiến bộ hơn trước, nhưng dân chủ xã hội ngày nay vẫn còn nhiều hạn chế. đối với công tác xây dựng dân chủ, công tác vận động quần chúng phải tập trung góp phần xây dựng cơ chế dân chủ trong bầu cử, ra quyết định, để nhân dân tham gia quản lý, kiểm soát cũng như trong quá trình xây dựng. nền dân chủ. phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể, trong công tác tuyên truyền nâng cao ý thức dân chủ và chấp hành pháp luật của nhân dân … của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, nhân dân là lực lượng duy nhất có đủ sức mạnh đánh đổ cường quyền, bạo tàn của bọn áp bức, bóc lột để giành chính quyền. Người hô to: “Hỡi đồng bào cả nước hãy vùng dậy, hỡi đồng bào cả nước, hãy cho tôi sức mạnh để tự giải thoát cho mình” (3). mọi công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, làm giàu và sức dân đều là trách nhiệm của nhân dân. “không có sức người thì không có sức”, không có thắng lợi, mọi công việc lớn nhỏ tuy “dễ mười lần không ai chịu” nhưng “khó gấp trăm lần dữ liệu của các mọi người, nó sẽ được thực hiện “. thể hiện rõ, dân là nền, là gốc của cách mạng, “có vững thì cây mới bền / xây dựng nên thành lũy thắng lợi phải dựa trên nền tảng của dân”. do đó, nếu không có nhận thức đúng đắn về vai trò của nhân dân thì khó mà thực hiện được “dân vận khéo” và việc gì cũng khó thành.

2. thường xuyên chăm lo lợi ích của nhân dân – nội dung cốt lõi của công tác vận động quần chúng

Trong công tác “Phong trào quần chúng”, Hồ Chí Minh đã xác lập một nguyên tắc: “Mọi quyền lợi đều vì dân”. Qua việc nhấn mạnh, đồng chí muốn khẳng định nội dung trọng tâm của công tác vận động quần chúng là mọi việc đều vì lợi ích của nhân dân. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết là tầm nhìn sâu sắc và hiện đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng “nước ta dân chủ”. người luôn căn dặn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, công đoàn các cấp thường xuyên quan tâm giải quyết những vấn đề dân sinh, dân chủ, trí tuệ, giải phóng con người. người đã nói: “Chính phủ và đảng chỉ mưu cầu giải phóng cho nhân dân, do đó, bất cứ việc gì làm vì lợi ích của nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân” (4) và “những gì có lợi cho nhân dân” thì nhân dân phải làm hết sức mình, việc gì có hại cho dân thì phải tránh ”(5). đó cũng là mục đích của chủ tịch Hồ Chí Minh: cả đời tôi chỉ có một mục đích duy nhất là đấu tranh cho lợi ích của Tổ quốc và hạnh phúc của dân tộc. vì vậy, công tác vận động quần chúng cần coi trọng yếu tố lợi nhuận khi phát động các phong trào, các cuộc vận động, chú trọng lợi ích cụ thể của quần chúng, bảo vệ lợi ích và quyền sở hữu tài sản của quần chúng nhân dân, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Đồng thời, quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cần được thể chế hóa, cụ thể hóa trong các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phải được bảo đảm trên thực tế và cần được cụ thể hóa. sửa chữa những nhận thức méo mó, chỉ thấy lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ, không xem lợi ích toàn cầu, lợi ích cộng đồng, tập thể …

3. đại đoàn kết dân tộc – tư tưởng nổi bật, trở thành đường lối cơ bản của Đảng ta

Tham gia, hợp sức không chỉ là nhiệm vụ cơ bản của công tác vận động quần chúng, mà còn là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược của cách mạng Việt Nam. trong công tác vận động quần chúng, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Giải phóng là huy động mọi lực lượng của mỗi người dân, không bỏ sót một người nào, góp phần cùng toàn dân thực hiện những công việc mà nhân dân phải làm, được giao. công việc. bởi chính phủ và công đoàn ”(6). sau đó, tất cả các điểm mạnh của mỗi công dân là gì? đó là vấn đề mà ngày nay chúng ta gọi là nguồn nhân lực, yếu tố con người. “không sót một ai” – đó là người muốn nói đến tư tưởng đoàn kết dân tộc trên tinh thần triệt để nhất. Vì vậy, công tác vận động quần chúng phải đi vào lòng người, khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác của mỗi người, thể hiện ở trí tuệ, sức lực, vật lực của mỗi người đóng góp vào công việc chung. công tác vận động quần chúng không chỉ là giáo dục, động viên chung chung mà cần hiểu rõ năng lực, yêu cầu, nguyện vọng, hoàn cảnh cụ thể của từng người, từ đó mới huy động được mọi lực lượng của mỗi người dân. đó là độ sâu của quần thể. nhưng dân chúng không được bỏ sót một người nào. do đó, các hình thức họp dân phải rất đa dạng nhằm đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong tổ chức. Khác với thời chưa có chính quyền, công tác vận động quần chúng chỉ có điều kiện đến các đối tượng tiên tiến, giác ngộ thì nay phải đến được với mọi người, mọi nhà, mọi đối tượng. cũng khác với thời kỳ kinh tế chỉ huy, quan liêu bao cấp, công tác vận động quần chúng thường tập trung vào quần chúng nhân dân trong kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, nay là kinh tế thị trường, các thành phần kinh tế ngày nay. càng đa dạng, cơ cấu giai cấp của xã hội cũng rất phong phú. , công tác vận động quần chúng cũng cần chú ý phát huy tác dụng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế tư nhân, kinh tế cổ phần, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài … đây là bề rộng và nhu cầu cao của vận động quần chúng. làm việc. Có như vậy mới tạo được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

XEM THÊM:  Soạn văn lớp 6 Bài 1 Tôi và các bạn | Hay nhất Ngữ văn 6 Kết nối tri thức

4. phẩm chất, phong cách của người cán bộ công vụ

đã thảo luận về phong cách làm việc của cán bộ công chức, người đã tóm gọn trong 12 từ: “nghĩ, nhìn, nghe, đi, nói và làm”.

Bằng cách đặt “tư tưởng” lên hàng đầu, Hồ Chí Minh muốn khẳng định rằng công tác vận động quần chúng không chỉ là những thao tác cụ thể, những công thức có sẵn, mà bản thân nó là một khoa học, một khoa học về con người, một nghệ thuật, nghệ thuật tiếp cận và vận động quần chúng. . đó là tầm cao trí tuệ của những người huy động đông đảo. vì vậy cần phải nghiên cứu, suy nghĩ để phân tích chính xác tình hình nhân dân, vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào công tác vận động có hiệu quả. Mọi người. muốn vậy, công tác vận động quần chúng phải coi trọng khả năng tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, thuyết phục của quần chúng; khả năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân để tham mưu, đề xuất với đảng, nhà nước xây dựng, ban hành chủ trương, đường lối, chính sách hợp lòng dân, đồng thời kịp thời ngăn chặn tiêu cực. có tác dụng trong quần chúng nhân dân, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Mắt thấy, tai nghe, chân đi” là yêu cầu những người làm công tác vận động phải sâu sát cơ sở, sâu sát thực tế, gần dân để lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. biết loại bỏ những thông tin nhiễu, sai sự thật, không khách quan, sai sự thật mà giúp người dân giải quyết những công việc cụ thể, đề xuất hoặc điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Đồng thời, thực hiện công tác vận động quần chúng không nên quan liêu, hành chính trên giấy tờ, chỉ ngồi nghe điện thoại, nhận báo cáo rồi phán xét, chủ quan… lôi kéo, thổi phồng thành tích; nghe dân nói nhưng không nghe theo quần chúng mà phải thể hiện thái độ vừa cầu thị vừa hướng dẫn, lãnh đạo, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, nhà nước và địa phương.

“Nói miệng, nói tay làm” là tác phong quan trọng nhất của những người làm công tác vận động quần chúng hiện nay. vì vậy, “phải trung thực làm ăn”, thường xuyên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng … không nói một đằng làm một nẻo. có thể huy động người khác nhưng bạn thì không hoặc làm ngược lại.

Đối lập với kiểu “truyền miệng, cầm tay chỉ việc” là kiểu “vừa nói, vừa ngồi ghi lệnh”, tức là nói mà không làm, nếu có thì chỉ làm theo cách quan liêu. “bàn làm việc”. . Theo người dân: “Cách làm việc này rất có hại. nó làm cho chúng ta không theo sát phong trào, không hiểu rõ tình hình bên dưới, nên nhiều chính sách của chúng ta không thực hiện được đúng đắn ”(7). Theo Hồ Chí Minh, người làm công tác vận động quần chúng phải trung thực “nhúng tay” vào công việc, tức là làm việc thực sự thì phải chung sức, chung lòng, tham gia vào cuộc sống hàng ngày của nhân dân, coi trọng hiệu quả của nhân dân. kết quả, lấy đó làm thước đo hiệu quả công việc, mục đích của công tác vận động quần chúng. nếu “chỉ nói, chỉ ngồi viết đơn đặt hàng” thì làm sao hiểu được người, làm sao “may” được người, làm sao người ta có được tự do và hạnh phúc thực sự?

5. một số vướng mắc đối với đội ngũ cán bộ hiện nay

Từ nghị quyết đại hội IX đến đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc, Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc. đó là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh và động lực to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. điều đó đã nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới có nhiều thuận lợi, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.

Nhớ lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác vận động quần chúng rất quan trọng. công tác vận động quần chúng đỡ tệ hơn. Nếu gặp vận may thì mọi việc sẽ tốt đẹp. “Tất nhiên, cốt lõi của thành công trong công tác vận động quần chúng nằm ở người cán bộ làm công tác vận động quần chúng. Ai đã từng nói:” Cán bộ là gốc của mọi công việc “,” Công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay xấu “. Đó là lời căn dặn đối với cán bộ, đảng viên dân quân nói chung, đối với cán bộ làm công tác vận động quần chúng nói riêng đối với công tác để công tác vận động quần chúng ngày càng thành công, theo chúng tôi, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng hiện nay có những phẩm chất, tiêu chuẩn sau:

XEM THÊM:  thơ về tình bạn tuổi học trò

Người cán bộ dân vận phải có trí tuệ, đặt “tư tưởng” lên hàng đầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn khẳng định công tác vận động quần chúng không chỉ là một công việc cụ thể, đơn giản. phong trào quần chúng vừa là khoa học chính trị xã hội, vừa là nghệ thuật quan hệ, giao lưu, vận động, thuyết phục giữa mọi người. vì vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng phải ra sức điều tra, khảo sát, suy nghĩ thấu đáo để phát hiện và giải quyết những vấn đề đặt ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.Người cán bộ dân vận phải có bản lĩnh, giỏi công tác tuyên truyền, thuyết phục. uy tín là phẩm chất cao cấp của những người thực hiện công tác vận động quần chúng. Để được nhân dân hiểu, tin cậy và làm theo, người cán bộ làm công tác vận động quần chúng phải có phẩm chất tốt. uy tín của những người làm công tác vận động quần chúng, nhất là những người ở cơ sở giải quyết, xử lý trực tiếp với nhân dân càng quan trọng hơn. đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục cũng là phẩm chất không thể thiếu của người cán bộ làm công tác vận động quần chúng. cần thuyết phục cả bằng lời nói và việc làm, phải thống nhất trong nhận thức và hành động. cần nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ phù hợp với địa phương, vùng miền và dân tộc; bạn cần hiểu ít nhiều ngôn ngữ địa phương để có thể huy động và thuyết phục mọi người một cách hiệu quả.

cán bộ dân vận phải có tác phong rộng rãi. phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân, nói dân, hiểu dân, làm dân tin”. có lễ nghĩa với nhân dân thì người cán bộ mới thực sự xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ của nhân dân; mới đối với nhân dân với tư cách là người thầy, người chủ của họ. “gần dân” là yêu cầu khách quan của người làm công tác vận động quần chúng. người có phong cách gần dân sẽ tránh được bệnh quan liêu, chỉ huy, mệnh lệnh; chỉ có như vậy mới hiểu được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy, chính quyền những định hướng, chính sách phù hợp với lòng dân. muốn “học người” thì người cán bộ phải thực sự lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị. họ là những người khôn ngoan và giàu kinh nghiệm trong cách đối nhân xử thế, tạo dựng cuộc sống và làm nên lịch sử. Người cán bộ vận động quần chúng thực sự muốn đến được với nhân dân, muốn trở thành đầy tớ của nhân dân thì phải có trách nhiệm với nhân dân, mọi việc đều vì hạnh phúc của nhân dân; việc gì có lợi cho dân thì phải kiên quyết làm, việc gì có hại cho dân thì phải kiên quyết tránh như lời Người đã dạy.

Các quan chức văn minh phải biết cách lãnh đạo bằng gương. Người yêu cầu cán bộ phải gương mẫu, cùng nhân dân thực hiện công việc, đồng thời phê phán “cái xấu nói xấu, ngồi viết ra lệnh”, nói không đi đôi với làm. ít đi cơ sở, thiếu chiều sâu sát thủ. người của một số cán bộ, kể cả những người làm công tác vận động quần chúng.

Đối với các tổ chức đảng và các cơ quan chức năng có liên quan, cần quan tâm đến việc xây dựng, cụ thể hóa chuẩn mực, phong cách của người cán bộ làm công tác vận động quần chúng. Các đồng chí phải nhận thức rằng, đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng là cán bộ thuộc các ban xây dựng đảng. do đó, cần tuân thủ các tiêu chuẩn chung trong chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như nghị quyết trung ương 3 (viii) và nghị quyết trung ương 7 (xii) của Đảng đã xác định. Bên cạnh những quy định chung, cần xác định rõ quy tắc chủ yếu của hệ thống cán bộ làm công tác vận động quần chúng từ Trung ương đến cơ sở, đó là công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác vận động quần chúng, vì vậy trước hết. Cần lựa chọn những người có nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác vận động quần chúng, là những người xung phong, tận tụy với công việc được giao và thực sự sống với đời sống, sinh hoạt của nhân dân. mặt khác, cần kết hợp những cán bộ làm công tác vận động quần chúng để được rèn luyện, trưởng thành từ phong trào quần chúng, được nhân dân tin yêu. vì người cán bộ công chức xuất thân từ nhân dân, có khả năng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói” với dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, biết lắng nghe. nói cho dân nghe, nói dân nghe, hiểu dân, làm dân tin, dân mến … có “chìa khóa” đi vào lòng dân – một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng. đây cũng là một trong những yếu tố để thực hiện tốt “huy động thông minh”. nhưng “quảng đại thông minh” thì mọi việc sẽ hanh thông, từ đó tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, có ích cho công việc dân vận của mình. đồng thời phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng toàn diện cả về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị… đáp ứng yêu cầu yêu cầu, nhiệm vụ công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. quan điểm của Đảng là kiên định với đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. cần tạo mọi điều kiện để cán bộ làm công tác dân vận được học tập, tiếp thu kiến ​​thức mới; có cơ chế chính sách cho cán bộ đi học nâng cao trình độ; Có chế tài buộc cán bộ phải tự học tập, trau dồi thông qua sinh hoạt để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng làm công tác dân vận …

Qua việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng trong bối cảnh đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc những kết luận có ý nghĩa. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân nghèo thì việc gì cũng kém, may ra thì việc gì cũng tốt”.

Xem các thông tin hữu ích khác trong phần tài liệu của hoatieu.vn.

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Viết bài thu hoạch về công tác dân vận. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *