Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
508 lượt xem

đảng cộng sản việt nam được thành lập ở đâu

Bạn đang quan tâm đến đảng cộng sản việt nam được thành lập ở đâu phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ đảng cộng sản việt nam được thành lập ở đâu

Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc. Trong khi xâm lược, áp bức nhân dân các nước thuộc địa, các nước tư bản đế quốc tăng cường bóc lột lao động trong nước. ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc đã làm cho đời sống của nhân dân lao động các nước trở nên cơ cực. Mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa và chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Các phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh ở các nước thuộc địa.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, chủ nghĩa Mác – Lênin đã chuyển từ lý luận sang thực tiễn, mở ra một thời đại mới – thời đại cách mạng chống đế quốc và thời đại giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Mười Nga nêu một tấm gương sáng về sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế thứ ba) vào tháng 3 năm 1919 đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa cộng sản quốc tế và phong trào công nhân. Đối với Việt Nam, QTCS đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ở Việt Nam, năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược, từng bước thiết lập bộ máy cai trị ở Việt Nam, biến một nước phong kiến ​​thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.

Về chính trị, thực dân Pháp thực hiện chế độ thuộc địa, tước bỏ mọi quyền lực đối nội, đối ngoại của chính quyền phong kiến ​​nhà Nguyễn, chia nước ta thành ba miền bắc, trung, nam và cai trị riêng ở mỗi miền. Thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ tiến hành bóc lột về kinh tế và áp bức về chính trị đối với nhân dân Việt Nam.

Về kinh tế, thực dân Pháp thực hiện chính sách khẩn hoang lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên thiên nhiên; xây dựng hàng loạt cơ sở công nghiệp, hệ thống đường xá, bến cảng phục vụ chính sách khai thác thuộc địa.

Về văn hóa, thực dân Pháp thực hiện triệt để chính sách nô dịch văn hóa, nảy sinh mặc cảm, mê tín dị đoan. Mọi hoạt động yêu nước của nhân dân ta đều bị ngăn cấm. Chúng ra sức che đậy, ngăn chặn ảnh hưởng của các nền văn hóa tiến bộ thế giới vào Việt Nam, thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề cai trị.

Dưới tác động của chế độ thực dân và các chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội Việt Nam bị phân hóa sâu sắc. Giai cấp địa chủ cấu kết với thực dân Pháp tăng cường bóc lột, áp bức nông dân. Tuy nhiên, vào thời điểm này đã có sự chia rẽ giữa các địa chủ ở Việt Nam. Một số địa chủ yêu nước, căm thù chế độ thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau.

Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam, bị bọn thực dân, phong kiến ​​áp bức, bóc lột nặng nề. Cái đói khổ, lầm than của người nông dân Việt Nam càng hun đúc lòng căm thù đế quốc, phong kiến, càng hun đúc ý chí cách mạng đấu tranh giành lại ruộng đất, quyền được sống tự do.

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phần lớn xuất thân từ giai cấp nông dân, có mối quan hệ trực tiếp, gắn bó với giai cấp nông dân, bị đế quốc và phong kiến ​​áp bức, bóc lột.

Bị giai cấp tư sản hợp pháp và giai cấp tư sản Trung Quốc cạnh tranh áp bức, giai cấp tư sản Việt Nam có thực lực kinh tế và địa vị chính trị yếu kém, đồng thời có tinh thần yêu nước ở mức độ nhất định. Tiểu tư sản ở Việt Nam bao gồm sinh viên, trí thức, lao động tự do… Đời sống bấp bênh, dễ phá sản, trở thành giai cấp vô sản, yêu nước, căm ghét đế quốc, thực dân, có khả năng tiếp thu những tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài.

Lúc này, các giai tầng, tầng lớp trong xã hội Việt Nam đều mang thân phận nước mất nhà tan, bị thực dân áp bức, bóc lột với những mức độ khác nhau. Vì vậy, trong xã hội Việt Nam, bên cạnh mâu thuẫn cơ bản giữa dân tộc do nông dân thống trị với giai cấp địa chủ, phong kiến, còn có những mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu và ngày càng gay gắt trong cuộc sống. Toàn thể nhân dân Việt Nam và bọn thực dân Pháp xâm lược. Tính chất của xã hội thuộc địa nửa phong kiến ​​trong xã hội Việt Nam đặt ra hai yêu cầu: một là, đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, thực hiện độc lập dân tộc, tự do của nhân dân; hai là, xóa bỏ chế độ phong kiến, đấu tranh giành quyền dân chủ cho nhân dân là chủ yếu. ruộng đất của nông dân. Trong đó, chống đế quốc và giải phóng dân tộc là ưu tiên hàng đầu.

Trước ách xâm lược của thực dân Pháp, phong trào yêu nước chống thực dân Pháp của nhân dân ta vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi nhưng không đạt kết quả. phong trào cần vương – phong trào yêu nước do giai cấp phong kiến ​​theo hệ tư tưởng phong kiến ​​lãnh đạo, kết thúc bằng cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng (1896) vào cuối thế kỷ 19. Bước sang thế kỷ XX, xu hướng này không còn điển hình nữa. Phong trào nông dân, điển hình là cuộc nổi dậy ôn hòa của Hoàng và Pháp, kéo dài hàng chục năm và cũng thất bại vào năm 1913. Là phong trào yêu nước dân chủ tư sản do cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh lãnh đạo. Ban lãnh đạo cũng rơi vào bế tắc. Cuộc nổi dậy hòa bình do Ruan Taihe lãnh đạo cũng thất bại.

Phong trào yêu nước từ cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 20 là sự tiếp nối truyền thống yêu nước bất khuất đã hình thành trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta. Nhưng một lần nữa các phong trào này lại thất bại do thiếu phương hướng đúng đắn, thiếu tổ chức và sức mạnh cần thiết. Cách mạng Việt Nam lâm vào khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Khi nước ta đứng trước cuộc cao trào cứu nước, nhiều sĩ phu yêu nước đương thời vẫn tiếp tục đi theo con đường cứu nước cũ, ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Đa Thành (tức Nguyễn Ái Quốc, sau này là Hồ Chí Minh) đã ra tìm ra con đường cứu nước mới. Người đã đi nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và phát hiện ra một chân lý: chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc thực dân là gốc rễ mọi nỗi thống khổ của công nhân và nhân dân lao động ở các nước này và các nước thuộc địa.

Ông trở lại Pháp năm 1917, đến Paris và gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm 1919.

Tháng 6-1919, Người thay mặt những người yêu nước Việt Nam, với tên mới là Nguyễn Ái Quốc, trình bày trước Hội nghị Versailles 8 bản kiến ​​nghị.

Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc “Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin và tìm ra con đường đúng đắn để cứu dân tộc Việt Nam khỏi đó.

Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (12/1920), Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản do Lênin sáng lập) và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp Đảng, Đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, không chỉ đối với lý luận cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước thời đại đến chủ nghĩa Mác – Lênin, mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên con đường giải phóng nhân dân. Người Việt Nam: Cứu nước không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.

Từ đó, Nguyễn Ái Quốc vừa đẩy mạnh truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, vừa thực hiện nhiệm vụ của phong trào cộng sản quốc tế, vạch ra đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, chuẩn bị các điều kiện cho cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, chuẩn bị về mặt lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nhấn mạnh cách mạng muốn thành công phải do một đảng chân chính cách mạng lãnh đạo, đảng phải có hệ tư tưởng lãnh đạo tiên tiến, cách mạng và khoa học, đó là chủ nghĩa Mác – Lênin.

Đã viết nhiều bài báo, tham gia nhiều hội thảo, hội nghị quốc tế, viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp, tổ chức Nhật báo Thanh niên, Nhật báo Công nhân và Nông dân, Nhật báo Quân đội Cách mạng, Nhật báo Tiền phong, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam . Năm 1927, Ban Tuyên truyền của Liên đoàn Nhân dân bị áp bức xuất bản tác phẩm Đường lối cách mạng (tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên). Đây là đường lối chính trị chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người khẳng định cách mạng phải thành công, đảng phải lãnh đạo, đảng phải mạnh thì cách mạng mới thành công, bánh lái phải vững thì thuyền mới chạy.

Trong thời gian này, mọi người cũng tập trung vào việc chuẩn bị tổ chức và nhân viên. Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925), mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu (Trung Quốc), cử cán bộ sang Đại học Đông Phương (Liên Xô cũ) và Trường Lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc) để đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam.

Nhờ sự phấn đấu không ngừng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng lão thành, các điều kiện thành lập đảng ngày càng chín muồi.

Cuối năm 1929, các nhà cách mạng Việt Nam trong tổ chức cộng sản nhận thấy sự cần thiết và cấp bách của việc thành lập một đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ trong phong trào cộng sản Việt Nam. Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực tổ chức và chủ trì đại hội hợp nhất Đảng tại Tương Thương, Trung Quốc.

Đại hội đã quyết định hợp nhất các tổ chức đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, Annan Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua các văn kiện như Chính cương, Đại sách lược, Luận cương và Luận cương của Đảng Cộng sản. Do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị hợp nhất của Đảng thông qua, những văn kiện này là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Đảng Cộng sản Quốc tế và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đồng bào, đồng chí cả nước nhân ngày thành lập Đảng.

Đại hội tổ chức của Đảng cộng sản thống nhất có ý nghĩa như đại hội thành lập đảng. Văn kiện được thông qua tại Hội nghị thống nhất do Nguyễn Ái Quốc chủ trì là cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết định lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch là ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thống nhất tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam thành một Đảng Cộng sản – Đảng Cộng sản Việt Nam – theo đường lối chính trị đúng đắn tạo thành sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng trên toàn quốc đất nước thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam, là kết quả tất yếu của hệ tư tưởng Mác – Lênin của nhân dân Việt Nam và của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một mốc son chói lọi trong quá trình phát triển của dân tộc ta.

Sự ra đời của đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc Đảng ngay từ đầu đã có cương lĩnh chính trị xác định đúng con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Với nền tảng là những người cộng sản ra đời, Đảng Việt Nam giương cao ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng và lãnh đạo cách mạng đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và hướng phát triển mới cho Việt Nam. Chính đường lối ấy là cơ sở bảo đảm cho toàn dân tộc tập trung sức mạnh, đoàn kết nhất trí, cùng hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại, phấn đấu giành những thắng lợi vĩ đại trong tương lai. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng và nhịp độ phát triển của cách mạng Việt Nam trong 86 năm qua.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, được sự ủng hộ mạnh mẽ của cách mạng thế giới, là sản phẩm của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chiến thắng vẻ vang. Đồng thời, cách mạng Việt Nam cũng có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

(Thánh)

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc đảng cộng sản việt nam được thành lập ở đâu. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *