Posts Tagged ‘Nhật Lệ (Quảng Bình)’

Báo văn thời nay: Đếm thì nhiều, đọc được bao nhiêu…

Trong 10 hội chuyên ngành, ngoài Hội Nhà văn Việt Nam có 5 tờ (tạp chí Nhà văn và tác phẩm, báo Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, tạp chí Thơ, Hồn Việt), thì các hội khác như điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc, mỹ thuật, sân khấu, mỗi nơi có ít nhất 2 tờ báo/tạp chí trở lên. Theo ước tính, tổng số đầu báo, tạp chí văn nghệ ở trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước là hơn 90 tờ – nhiều về số lượng.