Recent Articles

Bakhtin, Voloshinov và Medvedev: vấn đề tác quyền và những lý do lịch sử của một huyền thoại

Bài viết khảo sát hai xu hướng nổi bật trong sự tiếp nhận cuốn sách của Bronckart J-P. và Bota C. về vấn đề tác quyền của các công trình quan trọng bậc nhất trong khoa học xã hội và nhân văn xuất bản vào thập niên 1920 ở Liên Xô dưới tên Voloshinov và Medvedev và về sau được gán cho Bakhtin. Bài viết cũng giới thiệu cách tiếp cận của nhà triết học Pháp Lucien Sève khi nhìn lại và đưa ra cách giải thích mang tính lịch sử cho vụ Bakhtin thông qua mối liên hệ với trường hợp trước tác của Vưgotsky.

Voloshinov và những luận điểm cơ bản trong kiệt tác Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ

“Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ” của Voloshinov được xuất bản lần đầu tiên tại Nga năm 1929 và ngày nay được coi là một trong những thành tựu quan trọng nhất của tư tưởng nhân loại trong thế kỷ XX. Nhờ có Roman Jakobson, những ý tưởng của Voloshinov có ảnh hưởng to lớn đối với trường phái ngôn ngữ học Praha, nhưng tại Liên Xô nó bị lãng quên trong suốt mấy thập niên cho đến khi được dịch ra các thứ tiếng phương Tây đầu thập kỷ 1970. Các kiến giải mang tính cách mạng của Voloshinov (và hai người bạn của ông là Medvedev và Bakhtin) có ảnh hưởng to lớn đối với chủ nghĩa hậu hiện đại nói riêng, các ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung.

Mấy suy nghĩ về việc nghiên cứu Bakhtin (bổ sung ngày 23 – 6 – 2014)

Đề cao Bakhtin hay hoài nghi, thậm chí hạ bệ Bakhtin đều nằm trong các xu hướng tiếp nhận khác nhau di sản Bakhtin. Việc ông được đón nhận nhiệt tình trên thế giới, được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng, nghiên cứu, tiếp biến đã chứng minh tính hợp thời, tính mới mẻ của tư tưởng của ông trong thời đại ngày nay. Các học giả các nước như Tz. Todorov, Ju. Kristeva và nhiều người khác nữa không phải là những kẻ tầm thường. Họ đã tiếp nhận và phát triển tư tưởng của Bakhtin. Không thể cho họ là một lũ bất tài, nhăng nhít, chạy theo một cơn mê sảng tập thể.