Recent Articles

Học văn học Việt Nam ở Đại học Mỹ

Trong bài này tôi nêu lên ba điểm liên quan đến việc giảng dạy văn học Việt Nam ở các trường đại học Mỹ. Thứ nhất, tôi sẽ giải thích qua về việc dạy văn học Việt Nam ở cấp đại học là thế nào. Thứ hai, tôi nêu lên một số hạn chế mà sinh viên Mỹ học nền văn học này qua bản dịch gặp phải. Và thứ ba, tôi kể qua về học trình văn học Việt Nam được dạy ở Đại học California, Berkeley, nơi tiếng Việt là ngôn ngữ dùng để dạy và sinh viên đọc các văn bản bằng tiếng Việt.

Chớp cánh Nguyễn Đình Thi

Nguyễn Đình Thi là một ví dụ tiêu biểu về nghệ thuật không có điểm dừng. Anh luôn ở vị trí tiên phong đổi mới về tư tưởng, về nội dung và nghệ thuật. Cuộc thảo luận về thơ không vần của Nguyễn Đình Thi vào năm 1949 thực chất chỉ là sự phản ứng của Thơ Mới trước việc số đông công chúng đã kéo về thơ kháng chiến. Cuộc sống đã khác, tâm hồn đã khác, Thơ Mới không còn thỏa mãn người ta, thì, người ta tìm đến thơ kháng chiến. Thế thôi.

Khảo cứu đặc trưng của điển cố trong văn học Nôm

Dùng điển là một trong những thủ pháp nghệ thuật đặc thù được sử dụng khá phổ biến trong văn học trung đại Việt Nam. Do ảnh hưởng của triết học và mĩ học phương Đông, đặc biệt là của Trung Hoa, dụng điển không chỉ là biện pháp tu từ mà còn là một dạng thức độc đáo để thể hiện tư tưởng tình cảm và xây dựng hình tượng nghệ thuật