Mời gửi sách xét Giải thưởng năm 2014 của Hội Nhà văn Việt Nam


HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          – – –                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số :  /HNV

   V/v: mời nộp sách xét giải   năm 2014                                                 Hà Nội ngày 20  tháng 3  năm 2014

                   

Kính gửi: ……………………………………………………

Thực hiện công tác xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam kính đề nghị quý cơ quan giúp đỡ, giới thiệu cho Hội chúng tôi những tác phẩm văn học thuộc bốn thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình và Văn học Dịch, được ấn hành từ tháng 10/2013 đến hết tháng 9 năm 2014 với các tiêu chí sau:

1. Được một NXB trong nước ấn hành từ tháng 10/2013 (quý 4/2013) đến hết tháng 9/2014 (quý 3/2014), theo hạn nộp lưu chiểu.

2. Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (Không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên). Thời gian nhận tác phẩm:

Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm đề cử là tháng 9/2014.

Tác phẩm dự thi phải được sự đồng ý của tác giả.

Mỗi tác phẩm dự xét giải xin gửi 2 bản sách kèm theo thư giới thiệu. (Không ghi lời giới thiệu vào bìa hoặc trang sách).

Công văn, thư giới thiệu và sách xin gửi về Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. (Nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi dịch vụ chuyển phát tại nhà).

Sách đã gửi dự thi không trả lại.

Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chân thành biết ơn sự giúp đỡ của quý cơ quan đối với công việc hàng năm của chúng tôi.

T/M BTV HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

 P. CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

        TRƯỞNG BAN SÁNG TÁC

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

(đã ký)                       

Nơi gửi:

– 63 Hội VHNT địa phương;

– 50 Nhà xuất bản;

– Các báo chí có trang VHNT.

Leave a Reply